Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

17 юли 2017 | 11:37

За избор на младши експерт за Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“, отдел „Връзки с обществеността и протокол“, при следните условия:

1.Длъжност: 1 бр.  младши експерт; Минимални изисквания за младши експерт: -Висше образование в областта на хуманитарните, социалните, икономическите  и инженерни науки; -Минимална образователна степен - бакалавър; -Минимален професионален опит – не се изисква; -Предимство е владеене на английски език; -Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer;

2. Основните задачи на експерта са: - Организира командировките в чужбина на ръководството и служителите на МОСВ, на трансфери, посрещане и изпращане на политическия кабинет; - Участва в подготовката и провеждането на тържествени церемонии по повод подписване на договори на национално ниво и международни споразумения, пресконференции, форуми и др.; - Отговаря за купуването на цветя и подаръци, изготвяне на поздравителни адреси за високопоставени лица и институции, регистрация на покани за събития, координация и поддържане на месечни програми на ръководството на МОСВ; - Координира заетостта на залите в сградите на МОСВ за срещи и заседания на служителите и ръководството;

3. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. 4. Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю. 5. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат: -  декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС /от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; - копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по съответната специалност /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/; - докумeнт за допълнителна квалификация, ако има такава; - документ, доказващ владеенето на чужд език, при наличие на такъв; - документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. «Кн.Мария Луиза» № 22, партер – Деловодство  от 14 до 17 часа всеки работен ден.

7. Срок на подаване за документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на МОСВ на бул. ”М. Луиза”№ 22 и на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ . 9. Основна заплата за длъжността „младши експерт“ – не по-ниска от 686 лв.

Обявата е публикувана на 17.07.2017 г. в: – Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията; – Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/ ); – Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).