Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

17 юли 2017 | 11:49

За избор на главен експерт за Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“, отдел  „Връзки с обществеността и протокол“, при следните условия:

1.Длъжност: 1 бр.  главен експерт; Минимални изисквания за главен експерт: -Висше образование -  хуманитарни, социални, стопански и правни науки -Минимална образователна степен – бакалавър ; -Минимален професионален опит -  4 години и/или IІІ младши ранг; -Предимство е владеене на английски език; -Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer;

2. Основните задачи на експерта са: -Планира, организира и участва в дейности, свързани с публичната комуникация за представяне на политиката на Министерството на околната среда и водите пред обществеността; -Подготвя пресконференции и публични събития; -Подготвя и провежда публични информационни кампании; -Подготвя съобщения до медиите, свързани с дейността на Министерството на околната среда и водите; -Подготвя информация в отговор на въпроси от медиите или за представяне пред обществеността; -Публикува информация на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите;

3. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или те не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. 4. Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю. 5. Необходими документи:  Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат: -декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС /от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; -копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по съответната специалност /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/; -докумeнт за допълнителна квалификация, ако има такава; -копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, /трудова/служебна/осигурителна книжка/; -документ, доказващ владеенето на чужд език, при наличие на такъв; -документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. «Кн.Мария Луиза» № 22, партер – Деловодство  от 14 до 17 часа всеки работен ден.

7. Срок на подаване за документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на МОСВ на бул. ”М. Луиза”№ 22 и на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ . 9. Основна заплата за длъжността „главен експерт“ – не по-ниска от 850 лв.

Обявата е публикувана на 17.07.2017 г. в: – Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията; – Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/ ); – Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).