Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

21 юли 2017 | 16:10

за избор на държавен експерт - служител по сигурността на информацията в Министерство на околната среда и водите, при следните условия:

1. Длъжност: Държавен експерт – служител по сигурността на информацията – 1 бр.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Минимални изисквания:

- образователна степен – магистър;

- професионален опит – 5 години в сферата на сигурността и обществения ред и/или придобит II младши ранг

- лицето да отговаря на изискванията на чл.21, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за защита на класифицираната информация (да притежава само българско гражданство; да има разрешение за достъп до информация с ниво на класификация за сигурност „Секретно“, издадено от ДКСИ).

2.2. Допълнителни изисквания:

работа с MS Office, електронна поща и Internet; владеенето на английски език се счита за предимство;

познаване на нормативната уредба в областта на защита на класифицираната информация.

 2.3.Основни задачи:

следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация; прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация; разработва план за охрана на организационната единица чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение; извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите; извършва обикновено проучване по чл.47 от Закона за защита на класифицираната информация. осъществява процедурата по обикновеното проучване в рамките на организационната единица и води регистър на проучените лица; уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) при изтичане на срока на разрешенията, при напускане или преназначаване на служителя, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация; информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения; води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира незабавно ДКСИ; следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията; разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение; организира и провежда обучението на служителите в организационната единица в областта на защитата на класифицираната информация; изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация; отговаря за дейността на регистратурите за класифицирана информация и контролира дейностите по създаване, обработване, приемане, съхраняване и предаване на класифицираната информация; осъществява методическо ръководство на второстепенните разпоредители с бюджет и на организационните единици в министерството по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. разработва плановете на министерството за привеждане в различни степени на готовност за военно време и за управление при кризи; организира подготовката и защитата на служителите от системата на министерството при положение на война, при военно положение и при бедствия, аварии и катастрофи; осъществява връзки и взаимодействие с органите на централната администрация по отношение на управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка.

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

Тест Интервю

За кандидата, класиран на първо място се извършва проучване за надеждност за достъп до информация с ниво на класификация за сигурност „Секретно“ по реда на чл.48 от ЗЗКИ. Проучването се извършва само за лица, които не притежават разрешение за достъп до информация с ниво на класификация за сигурност „Секретно“, издадено от ДКСИ.

5.  Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; Копия на документи за придобитата образователно-квалификационна степен /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/; Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка); Копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език (при наличие на такъв); При наличие на разрешение за достъп до информация с ниво на класификация за сигурност „Секретно“, валидно към датата на подаване на документите се прилага и копие на разрешението.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. ”Мария Луиза” № 22, партер – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден. Срок на подаване за документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде публикувана на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ . Основната заплата за длъжността: 1438 лв.

Обявата е публикувана на 21.07.2017 г. в: – Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията; – Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/ ); – Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).