Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

09 август 2017 | 14:35

за избор на държавен вътрешен одитор, главен вътрешен одитор и вътрешен одитор в дирекция „Вътрешен одит“ при следните условия:

1.  Длъжност: държавен вътрешен одитор - 1 бр. Минимални изисквания за държавен вътрешен одитор: • Висше образование в областта на финансите, икономиката, правните науки; • Минимална образователна степен - магистър; • Минимален професионален опит - 5 години в областта на вътрешния или външен одит, икономическа или правна дейност, и/или II младши ранг; • Допълнителна квалификация – притежание на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите; • Предимство е ползването  на английски език; • Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Internet, Power Point.

2.      Длъжност: главен вътрешен одитор – 1 бр. • Висше образование в областта на финансите, икономиката, правните науки; • Минимална образователна степен - бакалавър; • Минимален професионален опит - 4 години в областта на вътрешния или външен одит, икономическа или правна дейност, и/или III младши ранг; • Допълнителна квалификация – притежание на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите; • Предимство е ползването  на английски език; • Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Internet, Power Point.

3.      Длъжност: вътрешен одитор - 1 бр. Минимални изисквания за вътрешен одитор: • Висше образование в областта на финансите, икономиката, правните науки; • Минимална образователна степен - бакалавър; • Минимален професионален опит - не се изисква, ранг - V младши; • Допълнителна квалификация – притежание на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите; • Предимство е ползването  на английски език; • Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Internet, Power Point.;

4. Основни задължения за длъжността  държавен вътрешен одитор: • Подпомага директора на дирекцията при изпълнението на управленските му задачи, като: - анализира и наблюдава вътрешните контролни системи; - дава оценка за ефикасното и ефективното използване на ресурсите; - актуализира вътрешните правила на дирекцията; - осъществява постоянно наблюдение върху изпълнението на задачите в годишния план: приключени одитни ангажименти; текущи ангажименти; предстоящи ангажименти; действително изразходвано време в сравнение с планираното; степента на финализиране и приключване на докладите; - извършва самооценка на изпълнението на дейността на дирекция „Вътрешен одит“, при всеобхватно и пълно документиране на събраната информация и изготвяне на съпътващи работни документи. • Извършва одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит и преглед на състоянието. • Извършва одити за даване на увереност и консултиране по ОП „Околна среда” и други проекти, финансирани със средства от ЕС. • Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнения и др. с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на управление на риска и контрола. • Участва в изготвянето на Статут на звеното по вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит. • Своевременно докладва на РВО резултатите от одитните ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на одитираните обекти. • Участва в изготвянето на шестмесечни и годишни доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит. • Участва в оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от ръководителя на одитирания обект. • Участва в оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в МОСВ и останалите обекти от одитната вселена. • Участва в изготвянето на одитен план за всеки одитен ангажимент. • Дава препоръки в докладите за изпълнение на одитните ангажименти за подобряване на системите за финансово управление и контрол, участва в подпомагането на ръководителите на одитираните обекти при изготвяне на план за действие и следи за изпълнението на препоръките. • Изготвя работни документи в съответствие с вътрешните правила и писмените процедури. • Участва в разработването/адаптирането на специфична методология за нуждите на дейността по вътрешен одит на дирекцията. • Участва в разработването на програма за осигуряване на качеството на одитната дейност. • Изпълнява учебните планове за повишаване на квалификацията на персонала. • Изготвя становища, докладни записки и служебни бележки във връзка с осъществяване на комуникации с външни и вътрешни структури.

5.  Основни задължения за длъжността главен вътрешен одитор: • Извършва одитен ангажимент за даване на увереност, чрез одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит и преглед на състоянието. • Извършва одити за даване на увереност и консултиране по ОП „Околна среда” и други проекти, финансирани със средства от ЕС. • Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнения и др. с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на управление на риска и контрола. • Участва в изготвянето на Статут на звеното по вътрешен одит, стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит. • Своевременно докладва на РВО резултатите от одитните ангажименти и всички значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия за подобряване дейността на одитираните обекти. • Участва в изготвянето на шестмесечни и годишни доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит. • Участва в оценката на процесите по идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от ръководителя на одитирания обект. • Участва в оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в МОСВ и останалите обекти от одитната вселена. • Участва в изготвянето на одитен план за всеки одитен ангажимент. • Дава препоръки в докладите за изпълнение на одитните ангажименти за подобряване на системите за финансово управление и контрол, участва в подпомагането на ръководителите на одитираните обекти при изготвяне на план за действие и следи за изпълнението на препоръките. • Изготвя работни документи в съответствие с вътрешните правила и писмените процедури. • Участва в разработването/адаптирането на специфична методология за нуждите на дейността по вътрешен одит на дирекцията. • Участва в разработването на програма за осигуряване на качеството на одитната дейност. • Изпълнява учебните планове за повишаване на квалификацията на персонала. • Изготвя становища, докладни записки и служебни бележки във връзка с осъществяване на комуникации с външни и вътрешни структури.

6. Основни задължения за длъжността вътрешен одитор: • Участва в одитен ангажимент за увереност чрез одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието. • Участва в одитен ангажимент за консултиране чрез даване на съвети, мнения и др. с цел добавяне на стойност, подобряване на управлението и на процесите на управление на риска и контрола. • Подпомага изготвянето на стратегическия и годишния план за дейността по вътрешен одит. • Подпомага изготвянето на междинни и годишни доклади за изпълнението на годишния план за дейността по вътрешен одит. • Подпомага оценяването на процесите по идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра на околната среда и водите и от ръководителите на одитираните обекти в министерството; • Подпомага оценяването на всяка нова система за финансово управление и контрол, както и на всяка промяна на структури и функции в министерството; • Подпомага изготвянето на одитен план за всеки одитен ангажимент; • Участва в даването на препоръки в докладите за изпълнение на одитните ангажименти за подобряване на системите за финансово управление и контрол, участва при изготвянето на план за действие и следи за изпълнението на препоръките.

7. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

8. Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю.

9. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат: - декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС /от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; - копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по съответната специалност /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/; - сертификат, издаден от министъра на финансите за придобита квалификация „Вътрешен одитор в публичния сектор“; - копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, /трудова/служебна/осигурителна книжка/; - документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв; - документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

10. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. «Кн.Мария Луиза» № 22, партер – Деловодство  от 14 до 17 часа всеки работен ден.

11. Срок за подаване на документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

12. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на МОСВ на бул. ”М. Луиза”№ 22 и на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ .

13. Основна заплата за конкурсните длъжности: - държавен вътрешен одитор –1340 лв. - главен вътрешен одитор –1100 лв. - вътрешен одитор – 710 лв.

Обявата е публикувана на 09.08.2017 г. в: - Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията; - Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/); - Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).