Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

23 октомври 2017 | 15:01 Начална дата: 23 октомври 2017
Крайна дата: 06 ноември 2017

за избор на Системен администратор ІV степен за дирекция “Информационно обслужване и канцелария”, при следните условия:

1.Длъжност: Системен администратор ІV степен

2.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

2.1.1. Минимални изисквания:
-образователна степен – бакалавър;
-професионална област – комуникационна и компютърна техника, информатика и компютърни науки, национална сигурност;
-професионален опит – 1 годинa в областта на администриране на информационни системи или софтуерна поддръжка на компютърно оборудване и/или придобит IV младши ранг;

2.1.2. Допълнителни изисквания:
- работа с MS Windows 7/10, MS Office 2016/Office 365, електронна поща и Internet;
- владеене на английски език;
- познаване на националното законодателство в областта на информационната сигурност, включително ЗЗКИ.

2.1.3.Основни задачи:
- Изпълнение на функции във връзка с прилагане на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация;
- Анализ на състоянието, диагностика и управление на работни станции, използвани от служители на министерството. Инсталиране на приложен и системен софтуер;

- Анализ на състоянието, диагностика и управление на периферната техника, използвана от служители на министерството

3. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
4. Конкурсът ще се проведе на два етапа –
- Тест за проверка на знанията, свързани с минималните и специфични изисквания за заемане на длъжносттa;
- Интервю.

5.Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
- Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка);

- Копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език (при наличие на такъв);
- Копие на документ удостоверяващ умения за компютърна грамотност (при наличие на такъв);
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. ”Мария Луиза” № 22, партер – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден.

7. Срок на подаване за документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ .

9. Основната заплата за посочената длъжност е не по-ниска от: 850 лева.

Обявата е публикувана на 23.10.2017 г. в:

– Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията;

– Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/ );

– Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).