Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

25 октомври 2017 | 13:17 Начална дата: 25 октомври 2017
Крайна дата: 08 ноември 2017

за избор на Директор на дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“ при следните условия:

1.Длъжност: Директор на дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“ - 1 бр.

2.   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Минимални изисквания:
-    Образователна степен: магистър;
-    Професионална област на висшето образование: социални, икономически, правни или  технически   науки;
-    Професионален опит: 7 години и/или придобит V старши ранг.

2.2. Допълнителни изисквания:
- познаване на нормативната уредба в областта на трудовото право; държавната собственост; обществените поръчки; устройството на територията, вкл. технически норми и стандарти;
- Компютърна грамотност: Ms Office;
- Владеенето на английски език се счита за предимство.


3. Основни задължения за длъжността Директор на дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“:
- Организира и осъществява контрол на дейностите по управлението на собствеността на министерството, включващи поддържането и ремонта на недвижимите имоти и движимата собственост – стопански инвентар и офис обзавеждане;
- Предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимата собственост на министерството с оглед ефективното и целесъобразното им използване;
- Разработва съпътстващи документи, свързани с процедурите по възлагане на обществени поръчки в областта на строителството,
- Подпомага ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра при осъществяване на политиките и дейността по стопанисване и управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на съответния разпоредител;
- Организира транспортното обслужване в централната администрация на министерството и отговаря за експлоатацията и поддържането в техническа изправност на моторните превозни средства;
- Организира и контролира материално-техническото снабдяване и функционирането на складовото стопанство в централната администрация;
- Организира и контролира поддържането на нормални санитарно-хигиенни условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени;
- Организира и контролира изпълнението на мерките за противопожарна безопасност в сградите на централната администрация на министерството и координацията и взаимодействието с компетентните органи;
- Организира отбранително-мобилизационната подготовка и дейностите по реакция при кризи;
- Организира и контролира дейностите по пропускателния режим и физическата охрана на сградите на централната администрация на министерството;
- Оказва методическа помощ на другите структурни звена в ЦА на МОСВ по въпроси, свързани с функционалната компетентност на дирекцията;
- Подпомага министъра на околната среда и водите при осъществяване на политиката по управлението на човешките ресурси в министерството;
- Следи за правилното прилагане за законодателството в областта на човешките ресурси в МОСВ и дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджет;
- Организира и контролира дейностите по набирането и подбора на персонала, както и процеса по назначаването на служители в министерството;
- Организира съхранението на всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, съхранението на трудовите и служебните досиета на служителите;
- Контролира изготвянето и актуализирането на длъжностните и поименните разписания на длъжностите в МОСВ;
- Организира и контролира обучението, оценяването и развитието на персонала.


4. Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю


5.      Необходими документи:  Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС /от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – магистър по съответната специалност /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, /трудова/служебна/осигурителна книжка/;
- документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
- документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.


6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. «Кн.Мария Луиза» № 22, партер – Деловодство  от 14 до 17 часа всеки работен ден.

7. Срок за подаване на документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8.  Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/.

9. Основна заплата за длъжността директор на дирекция – от 670 лв. до 2050 лв.


Обявата е публикувана на 25.10.2017 г. в:

– Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията;

– Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/ );

– Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).