Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

27 октомври 2017 | 17:11 Начална дата: 27 октомври 2017
Крайна дата: 10 ноември 2017

 

за избор на експерти в отдел «Канцелария», дирекция “Информационно обслужване и Канцелария”, при следните условия:

1.Длъжности: 
-  1 бр. младши експерт в отдел “Канцелария”
-  1 бр. младши експерт в отдел “Канцелария”


2. Минимални и специфични изисквания за заемане  на длъжностите:

2.1 Младши експерт в отдел “Канцелария”
2.1.1. Минимални изисквания:
- образователна степен – бакалавър;
- професионална област – стопански/социални науки;
- професионален опит – не се изисква

2.1.2. Допълнителни изисквания:
- работа с деловодна система;
- работа с MS Office, електронна поща и Internet;
- владеене на английски език;
- познаване структурата на Министерство на околната среда и водите

2.1.3.Основни задачи:
1. Приема и регистрира подлежащата на регистрация входяща, изходяща и вътрешна кореспонденция, и отразява всяко движение по преписките в АИС, приемане на заявления/искания за извършване на административни услуги – издаване на лицензи, разрешителни, удостоверения, решения и съгласувателни писма за административни услуги предоставяни в МОСВ съгласно *Списък с унифицирани наименования на административните услуги.
2. Своевременно обработва резолираната документация съгласно инструкцията за документооборота на МОСВ.
3. Обобщава резултатите от анкетни карти, свързани с изследване удовлетвореността на потребители на административни услуги.
4. Осъществява методическа помощ на служителите по отношение използването на Система за документооборота и управление на работния поток EVENTIS R7.
5. Прави справки на служители и граждани лично и по телефона за хода на движението по преписки, предоставяне на ясна, пълна и точна информация на гражданите във връзка с предоставяните административни услуги в МОСВ.
6. Снема от отчет приключената кореспонденция след проверка за правилността на оформянето й по отношение на окомплектованите материали.
7. При необходимост изготвя справки и отчети за заведена и изведена кореспонденция, изготвяне на справки за извършени административни услуги.
8. Приемане на заявления по Закона за достъп до обществена информация и предоставяне на исканата информация при получаване на готовите документи на място

3. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
4. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
- Тест;
- Интервю.

5.Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – Приложение №2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;

- Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова/служебна/осигурителна книжка (при наличие на такива);

-  Копие на документ, удостоверяващ владеенето на английски език (при наличие на такъв);
- Копие на документ удостоверяващ умения за компютърна грамотност (при наличие на такъв);
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. ”Мария Луиза” № 22, партер – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден.

7. Срок на подаване за документите – 14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ .

9. Основната заплата за посочените длъжности е както следва:
- младши експерт - 710 лева

 

Обявата е публикувана на 27.10.2017 г. в:

– Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията;

– Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/ );

– Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).