Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

07 ноември 2017 | 09:51 Начална дата: 07 ноември 2017
Крайна дата: 17 ноември 2017

 

за избор на Началник сектор „Транспортно обслужване и материално-техническо осигуряване“ в отдел „Стопанска дейност“, дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“ при следните условия:

1.   Длъжност: Началник сектор „Транспортно обслужване и материално-техническо осигуряване“ - 1 бр.

2.   Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
2.1. Минимални изисквания:
-    Образователна степен: бакалавър;
-    Професионална област на висшето образование: социални, стопански, правни или  технически   науки;
-    Професионален опит: 4 години и/или придобит ІІІ младши ранг.

2.2. Допълнителни изисквания:
- Компютърна грамотност: Ms Office;
- Свидетелство за придобита правоспособност за управление на МПС – минимум категория “C”;

3. Основни задължения за длъжността Началник сектор „Транспортно обслужване и материално-техническо осигуряване“:
• Организира, координира и контролира дейността на шофьорите на МОСВ и следи за гаранционното и след гаранционното обслужване на служебния автопарк;
• Контролира правилното и своевременно попълване на пътните документи (книжки) на автомобилите, свързани със служебните им пътувания;
• Организира, координира и контролира дейностите по обезпечаване на  служебния транспорт на служителите в системата на МОСВ, при и по повод командировките им в страната;
• Организира контрола по изпълнението на договорите, сключвани от министерството, които са пряко свързани с дейността на сектора;
• Организира и контролира материално-техническото снабдяване и функционирането на складовото стопанство в централната администрация;
• Организира и контролира поддържането на нормални санитарно-хигиенни условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени;
• Участва в извършването на инвентаризацията на активите и пасивите на министерството;
• Оказва методическа помощ на другите структурни звена в ЦА на МОСВ по въпроси, свързани с функционалната компетентност на сектора.

4. Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю

5.      Необходими документи:  Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС /от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен по съответната специалност /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;
- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, /трудова/служебна/осигурителна книжка/;
- документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
- копие на свидетелство за придобита правоспособност за управление на МПС.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. «Кн.Мария Луиза» № 22, партер – Деловодство  от 14 до 17 часа всеки работен ден.
7. Срок за подаване на документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.
8. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/.
9. Основна заплата за длъжността началник сектор – от 460 лв. до 1550 лв.

Обявата е публикувана на 07.11.2017 г. в:

– Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията;

– Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/);

– Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).