Категории
Министерство

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

24 ноември 2017 | 14:58 Начална дата: 24 ноември 2017
Крайна дата: 08 декември 2017

за избор на двама младши експерти за дирекция “Политика по изменение на климата”, отдел ”Международни механизми за търговия с емисии” и отдел “Прилагане на европейската политика по изменение на климата”, при следните условия:

1. Длъжности: 2 бр.  младши експерт;
    
2.1.Минимални изисквания:
Минимални изисквания за младши експерт в отдел „ПЕПИК“
 Висше образование – минимална степен бакалавър. Технически и инженерни специалности, в т. ч.  специалности „Топлоенергетика”, „Енергопреобразуващи технологии“, „Енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти“, „Инженерна екология“, „Екология“, „Химични технологии“ и „Металургия“;
 Специфични изисквания:
- Свободно владеене на английски език – умения за превод, писмена кореспонденция, изнасяне на презентации, участие в работни срещи и дискусии;
- Компютърна грамотност - MS Office, Windows, електронна поща и Internet приложения.

Минимални изисквания за младши експерт в отдел „МПА“

 Висше образование – минимална степен бакалавър. Области на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления „Политически науки“, „Право“, „Икономика“.

 Специфични изисквания:
- Свободно владеене на английски език – умения за превод, писмена кореспонденция, изнасяне на презентации, участие в работни срещи и дискусии;
- Компютърна грамотност - MS Office, Windows, електронна поща и Internet приложения.

2.2.Допълнителни изисквания:
 Познаване на проблематиката на изменението на климата на глобално и национално ниво;
 Умения за работа с юридически и технически текстове на български и английски език.

2.3. Кратко описание на длъжността
За младши експерт в отдел „ПЕПИК“:
 Изготвя становища, отговаря на запитвания, подготвя и координира преписки по въпроси, свързани с разработването и прилагането на националната политика по изменение на климата, както и вътрешно административни задачи, свързани с работата на дирекцията като цяло;
 Участва в оперативната работа на дирекцията, свързана с европейското законодателство в областта на изменението на климата;
 Изпълнява различни задачи свързани с функциите на дирекцията.
За младши експерт в отдел „МПА“:
 Изготвя становища, отговаря на запитвания, подготвя и координира преписки по въпроси, свързани с разработването и прилагането на националната политика по изменение на климата, както и вътрешно административни задачи, свързани с работата на дирекцията като цяло;
 Участва  в оперативната работа на дирекцията във връзка с изпълнение на международните задължения на България по РКОНИК и Протокола от Киото;
 Изпълнява различни задачи свързани с функциите на дирекцията.

3. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
4. Конкурсът ще се проведе на два етапа – практически изпит и интервю.
5. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение №2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
 -  декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 - копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието, младежта и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката);
 -  докумeнт за допълнителна квалификация, ако има такава;
 - документ доказващ владеенето на английски език;
 - документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. «Кн.Мария Луиза» №22, партер – Деловодство  от 14 до 17 часа всеки работен ден.
7. Срок на подаване за документите – 10 работни дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.
 8. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на МОСВ на бул. ”М. Луиза”№ 22 и на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ .
9. Основна заплата за длъжността – не по-ниска от 675 лв.