Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

04 декември 2017 | 15:22 Начална дата: 04 декември 2017
Крайна дата: 18 декември 2017

за избор на младши експерти за дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“, при следните условия:

 

 1. Длъжност: 2 бр. младши експерти по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Минимални изисквания за младши експерт:

 • Висше образование в областта на природните науки или техническите науки;
 • Минимална образователна степен - бакалавър;
 • професионален опит – не се изисква;
 • Задължителна компютърна грамотност: MS Word/Excel, PowerPoint, Internet; електронни таблици.

 

 1. Основните задачи на експерта са:

- координиране на процедури по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и на задължителна ОВОС;

- подготовка на отговори на писма и изготвяне на становища по въпроси, свързани с процедурата по ОВОС;

- подпомагане организирането и участие в работни срещи с РИОСВ за обсъждане на текущи проблеми при практическото прилагане на процедурите по ОВОС;

- методическо подпомагане на органи по прилагането на разпоредбите на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. участие в проверки;

- поддържане актуалността на публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС и екологична оценка от компетенциите на МОСВ.

 

 1. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 2. Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю.

 

 1. Необходими документи: Кандидатът подава писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

- декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС /от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по съответната специалност /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;

- докумeнт за допълнителна квалификация, ако има такава;

- документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.

 

 1. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. «Кн.Мария Луиза» № 22, партер – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден.
 2. Срок на подаване за документите14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.
 3. Списък на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ .
 4. Основна заплата за длъжността младши експерт – не по-ниска от 710 лв.

      

Обявата е публикувана на 04.12.2017 г. в:

– Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията;

– Интернет страницата на МОСВ (http://www.moew.government.bg/ );

– Специализиран сайт за работа (https://www.jobs.bg/).