Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

06 декември 2017 | 15:53 Начална дата: 06 декември 2017
Крайна дата: 20 декември 2017

за избор на експертни служители в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда” при следните условия:


I. Длъжности:

• „държавен експерт“ за отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ – 1 (едно) работно място;
• „главен експерт“ за отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ – 1 (едно) работно място;
• „старши експерт“ за сектор „Координация и комуникация“, отдел „Координация, комуникация и техническа помощ“ в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ – 1 (едно) работно място;
• „младши експерт“ за сектор „Биоразнообразие, въздух и техническа помощ“, отдел „Мониторинг“ в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ – 1 (едно) работно място;


II. Изисквания за заемане на длъжността „държавен експерт“ за отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ – 1 (едно) работно място:

1) Минимални изисквания:
• Висше образование, образователно – квалификационна степен – магистър по право с придобита юридическа правоспособност.
• Професионален опит – 5 години и/или придобит II младши ранг.
2) Допълнителни изисквания:

• Познаване на законодателството в областта на обществените поръчки;
• Познаване на законодателството в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕСИФ;
• Познаване на законодателството в областта на околната среда;
• Ползване на английски език;
• Компютърна грамотност: MS Office, интернет, работа с електронна поща;

3) Основните задължения на длъжността „държавен експерт“ в отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ са следните:
• Активно участва в извършването на последващ контрол за законосъобразност на процедури за възлагане на обществени поръчки на бенефициентите на ОПОС, както и на сключените допълнителни споразумения към договорите с избраните изпълнители;
• Активно участва при провеждането на процедури за определяне и налагане на финансови корекции, в случаите на установени нарушения при избора на изпълнител и/или изпълнение на сключения договор, съгласно действащото национално и европейско законодателство;
• Активно участва при изготвянето на писма до бенефициентите с информация за резултатите от извършения последващ контрол за законосъобразност;
• Активно участва при превантивни мерки спрямо бенефициентите за намаляване на грешките при подготовка и провеждане на обществените поръчки и процедура за избор на изпълнител;
• Активно участва при осигуряването на необходимата информация за окомплектоване на преписки, в случаите на съдебни дела срещу решения на ръководителя на управляващия орган на ОПОС относно одобрени финансови корекции;
• Изготвя правни становища и юридически анализи по казуси, съобразно функциите на ГД ОПОС.
• Изготвя мотивирани предложения при подготовка на проекти по Нормативни актове.

III. Изисквания за заемане на длъжността „главен експерт“ за отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ – 1 (едно) работно място:

1) Минимални изисквания:
• Висше образование, образователно – квалификационна степен – магистър по право с придобита юридическа правоспособност.
• Професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

2) Допълнителни изисквания:

• Познаване на законодателството в областта на обществените поръчки;
• Познаване на законодателството в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕСИФ;
• Познаване на законодателството в областта на околната среда;
• Ползване на английски език;
• Компютърна грамотност: MS Office, интернет, работа с електронна поща;

3) Основните задължения на длъжността „главен експерт“ в отдел „Последващ контрол“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ са следните:
• Участва в извършването на последващ контрол за законосъобразност на процедури за възлагане на обществени поръчки на бенефициентите на ОПОС, както и на сключените допълнителни споразумения към договорите с избраните изпълнители;
• Участва при провеждането на процедури за определяне и налагане на финансови корекции, в случаите на установени нарушения при избора на изпълнител и/или изпълнение на сключения договор, съгласно действащото национално и европейско законодателство;
• Участва при изготвянето на писма до бенефициентите с информация за резултатите от извършения последващ контрол за законосъобразност;
• Участва при превантивни мерки спрямо бенефициентите за намаляване на грешките при подготовка и провеждане на обществените поръчки и процедура за избор на изпълнител;
• Участва при осигуряването на необходимата информация за окомплектоване на преписки, в случаите на съдебни дела срещу решения на ръководителя на управляващия орган на ОПОС относно одобрени финансови корекции;
• Изготвя правни становища и юридически анализи по казуси, съобразно функциите на ГД ОПОС.
• Изготвя мотивирани предложения при подготовка на проекти по Нормативни актове.


IV. Изисквания за заемане на длъжността „старши експерт“ за сектор „Координация и комуникация“, отдел „Координация, комуникация и техническа помощ“ в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ – 1 (едно) работно място:

1) Минимални изисквания:
• Висше образование, образователно – квалификационна степен – бакалавър, в следната област: социални, стопански и правни науки; професионално направление: обществени комуникации и информационни науки.
• Професионален опит – 2 години и/или придобит IV младши ранг.

2) Допълнителни изисквания:

• Познаване на законодателството в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕСИФ;
• Познаване на законодателството в областта на околната среда;
• Познаване на законодателството в областта на обществените поръчки;
• Ползване на английски език;
• Компютърна грамотност: MS Office, интернет, работа с електронна поща;

3) Основните задължения на длъжността „старши експерт“ в сектор „Координация и комуникация“, отдел „Координация, комуникация и техническа помощ“ в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ са следните:
• Изготвя, изпълнява и отчита изпълнението на Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020 г.;
• Изготвя опорни точки за участие на представители на МОСВ в събития по темите, свързани с Оперативна програма „Околна среда“;
• Поддържа контакти с медии по всички въпроси, свързани с работата и дейността на дирекцията и подготвя писмени отговори до медиите след постъпили въпроси;
• Публикува, премахва и изменя информация на интернет страницата на програмата и на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз,
• Изготвя справки и анализи за изпълнение на мерките по информация и публичност на ОПОС;
• Участва в работни групи за подготовка на технически спецификации за обществените поръчки на дирекцията, които се финансират от приоритетна ос „Техническа помощ“;
• Участва при осъществяване  функциите на секретариат на КН на ОПОС;


V. Изисквания за заемане на длъжността „младши експерт“ за сектор „Биоразнообразие, въздух и техническа помощ“, отдел „Мониторинг“ в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ – 1 (едно) работно място:

1) Минимални изисквания:

• Висше образование, образователно – квалификационна степен – бакалавър в някоя от следните области: природни науки, математика и информатика; социални, стопански и правни науки. 
• Професионален опит – не се изисква.

2) Допълнителни изисквания:

• Познаване на законодателството в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕСИФ;
• Познаване на законодателството в областта на околната среда;
• Ползване на английски език;
• Компютърна грамотност: MS Office, интернет, работа с електронна поща;

3) Основните задължения на длъжността „младши експерт“ в сектор „Биоразнообразие, въздух и техническа помощ“, отдел „Мониторинг“ в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ са следните:

• Участва в извършването на техническа  и финансова верификация на исканията за средства по приоритетни оси 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“, 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и 6 „Техническа помощ“  на ОПОС, съобразно своите компетенции;
• Участва в разработването на указания към бенефициентите, свързани с изпълнението на проектите, съобразно своята компетентност;
• Участва в разглеждането и одобряването на постъпилите технически и финансови отчети към исканията за средства и окончателни технически и финансови отчети на бенефициентите по ОПОС;
• Участва в разработването и актуализацията на образци на отчетни документи и указания, свързани с процесите на верификация и извършване на проверки на място;
• Участва в организирането и извършването на проверки на място на изпълняваните проекти;
• Участва в прегледа на изпълнението на финансовите инструменти по ОПОС, съобразно своите компетенции;
• Участва в поддържането на базите данни в дирекцията, съгласно компетенциите на сектора;

VI. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

VII. Начин на провеждане на конкурса:
 
• решаване на тест;
• интервю;

VIII. Необходими документи:

• Заявление за участие в конкурс /Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредба за провеждане на  конкурсите за държавни служители/.
• Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители.
• Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, които се изискват за длъжностите (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката, при условия и по ред определени с наредба на министъра на образованието и науката).
• Копие от документ за допълнителна квалификация, при наличие на такава;
• Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка), който се изисква за длъжността.
• Копие от удостоверение за юридическа правоспособност (само за длъжностите „държавен експерт“ и „главен експерт“ в отдел „Последващ контрол“);
• Копие от документ, удостоверяващ владеенето на чужд език, при наличие на такъв.
• Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

IX. Място на подаване на документите:

Документи се подават в деловодството на Министерство на околната среда и водите, адрес: гр.София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 22, партер – от 14:00 до 17:00 часа, всеки работен ден.

X. Срокът за подаване на документите е 14 (четиринадесет) дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

XI. Списъците на допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат представени на интернет – страницата на министерството www.moew.government.bg

 

XII. Основната заплата за посочените длъжности са:

1. Младши експерт: не по – ниска от 1100 лв.

2. Старши експерт:
• При професионален опит равен на минимално изискуемия за длъжността – не по – ниска от 1250 лв.
• При професионален опит надвишаващ минималния за длъжността с повече от една година – не по – ниска от 1450 лв.

3. Главен експерт:
• При професионален опит равен на минимално изискуемия за длъжността – не по – ниска от 1500 лв.
• При професионален опит надвишаващ минималния за длъжността с повече от една година – не по – ниска от 1700 лв.

4. Държавен експерт:
• При професионален опит равен на минимално изискуемия за длъжността – не по – ниска от 1650 лева.
• При професионален опит надвишаващ минималния за длъжността с повече от една година – не по – ниска от 1850 лева.