Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

03 декември 2018 | 09:00 Начална дата: 03 декември 2018
Крайна дата: 17 декември 2018

за назначаване на държавен служител в отдел „Международно сътрудничество“, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ – 1 щатна бройка.

      1. Длъжност: младши експерт;

      2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: висше;
 • образователно-квалификационна степен: професионален бакалавър, в едно от следните професионално направления: право, технически науки, природни науки, администрация и управление, политически науки и хуманитарни науки;
 • професионален опит: не се изисква.

 

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 

3.1. Допълнителни изисквания:

 

 • работа с MS Office, електронна поща и Internet;
 • владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • познания на нормативната уредба касаеща международните договори.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • практически изпит по английски език;
 • провеждане на интервю.

 

 1. Необходими документи:
 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • копие от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката по условия и ред, определени с наредба на Министъра на образованието и науката);
 • копие от документи за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • копие от документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв;
 • копие от документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв.

 

 1. Място за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 , партер – едно гише, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

 

 1. Срокът за подаване на документите - 14 дни след дата на публикуване на обявата за конкурса.

Подаването на документите за участие в конкурса  се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

 

 1. Списъците на допуснатите и недопуснати до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 

 1. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 

Описание на длъжността:

 

 • Координира двустранното и многостранното сътрудничество в областта на околната среда и водите с конкретни държави, международни конвенции, договори и организации  в областта на околната среда и
 • Води кореспонденция, изготвя справки и други информации в изпълнение на горепосоченото.
 • Поддържа база данни за международни договори на МОСВ в областта на околната среда и за международни проекти.
 • Участва в разработване на проекти на двустранни и многостранни споразумения, меморандуми, декларации и др. за сътрудничество в областта на опазване на околната среда.
 • Участва в междуведомствени работни групи, свързани с международното сътрудничество в областта на опазването на околната среда.
 • Изпълнява други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора, ресорния заместник министър или министъра и свързани с дейността на отдела или дирекцията.

 

            Размер на основната заплата определена за длъжността е до 858 (осемстотин петдесет и осем) лева, съобразно професионалния опит на кандидата.

 

Възможност за допълнително възнаграждение за постигнати резултати при работа по международни програми и проекти.

 

Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”,

телефон 02/940 6329.