Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

29 януари 2019 | 09:00 Начална дата: 29 януари 2019
Крайна дата: 11 февруари 2019

за назначаване на държавен служител в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ – 1 щатна бройка.

 1. Длъжност: главен експерт.

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше;

- образователно – квалификационна степен –  бакалавър, в едно от следните професионални направления – Журналистика, Филология или Масови комуникации;

- професионален опит – 4 години и/или III младши ранг.

Забележка: Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

 

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 

3.1. Допълнителни изисквания:

 

 • владеене на английски език;
 • компютърна грамотност: MS Windows, MS Office, електронна поща и Internet.

 

 

 1. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.

 

 1. Необходими документи:

 

 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката по условия и ред, определени с наредба на Министъра на образованието и науката);
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг;
 • документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв;

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 , партер – едно гише, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа.

 

 1. Срокът за подаване на документите - 14 дни след дата на публикуване на обявата за конкурса.

 

 1. Списъците на допуснатите и недопуснати до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 

 1. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

 

 1. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 

Описание на длъжността:

 

-Планира, организира и участва в дейности, свързани с публичната комуникация за представяне на политиката на Министерството на околната среда и водите пред обществеността;
-Подготвя пресконференции и публични събития;
-Подготвя и провежда публични информационни кампании;
-Подготвя съобщения до медиите, свързани с дейността на Министерството на околната среда и водите;
-Подготвя информация в отговор на въпроси от медиите или за представяне пред обществеността;
-Публикува информация на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 

            Размер на основната заплата определена за длъжността е в размер до 1300 (хиляда и триста) лева.

 

Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”, телефон 02/940 6329.