Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

06 февруари 2019 | 09:00 Начална дата: 06 февруари 2019
Крайна дата: 20 февруари 2019

за назначаване на държавен служител в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ – 1 щатна бройка.

 

 1. Длъжност: младши експерт;

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше;

- образователно – квалификационна степен – професионален бакалавър в едно от следните професионални направления –  технически и/или природни науки;

- професионален опит – не се изисква.

 

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 

3.1. Допълнителни изисквания:

 • отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • компютърна грамотност: MS Windows, MS Office, електронна поща и Internet.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса: практически изпит по английски език и провеждане на интервю.

 

 1. Необходими документи:

 

 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката по условия и ред, определени с наредба на Министъра на образованието и науката);
 • документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв.

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 , партер – едно гише, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа.

 

 1. Срокът за подаване на документите - 14 дни след дата на публикуване на обявата за конкурса.

 

 1. Списъците на допуснатите и недопуснати до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 

 1. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

 

 1. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 

Описание на длъжността:

 

- събира, организира, подпомага, координира и контролира дейностите по управлението на битови и биоразградими отпадъци;

- провежда държавна политика в областта на управлението на битови и биоразградими отпадъци;

- подпомага разработването и съгласуването на планове, програми и на документи с нормативен или методичен характер в областта на управление на битови и биоразградими отпадъци и следи за хармонизирането им с подобни на Европейския съюз/ЕС/;

- организира, подпомага, координира и контролира дейностите по проекти, свързани с проектиране, изграждане и/или експлоатация на инсталации за третиране на битови и биоразградими отпадъци;

- изготвя становища за проекти за рекултивация на общински депа;

- при необходимост участва във Висш експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ и Междуведомствени работни групи;

-  управление на проекти за изграждане и рекултивация на депа за неопасни отпадъци;

-  подпомага дейностите по управление на строителните отпадъци;

-  изготвя отчети, доклади и становища;

- изпълнява други задачи от текущ характер, възложени от прекия ръководител, директора, ресорния заместник-министър и министъра и свързани с дейността на отдела или дирекцията.

 

            Размер на основната заплата определена за длъжността е в размер до 810 (осемстотин и десет) лева.

            Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”, телефон 02/940 6329.