Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

06 февруари 2019 | 09:00 Начална дата: 06 февруари 2019
Крайна дата: 20 февруари 2019

за назначаване на държавен служител в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ – 1 щатна бройка.

 

 1. Длъжност: младши експерт;

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше;

- образователно – квалификационна степен – професионален бакалавър в едно от следните професионални направления – технически и/или природни науки;

- професионален опит – не се изисква.

 

 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

 

3.1. Допълнителни изисквания:

 • отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • компютърна грамотност: MS Windows, MS Office, електронна поща и Internet.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса: практически изпит по английски език и провеждане на интервю.

 

 1. Необходими документи:

 

 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката по условия и ред, определени с наредба на Министъра на образованието и науката);
 • документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв.

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 , партер – едно гише, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа.

 

 1. Срокът за подаване на документите - 14 дни след дата на публикуване на обявата за конкурса.

 

 1. Списъците на допуснатите и недопуснати до участие в конкурса кандидати и последваща информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 

 1. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

 

 1. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 

Описание на длъжността:

 

 • Хармонизиране на българското с европейското законодателство в областта на опазването на почвите;
 • Участва в разработването на нормативни документи за опазване на почвите;
 • Участва в разработването и съгласуването на нормативни документи на други ведомства, касаещи почвите;
 • Извършва оценка, анализ и прогнози за състоянието на почвите;
 • Участва в контрола в областта на опазването на земите и почвите;
 • Оказва методическа помощ на РИОСВ и ИАОС;
 • Изготвя становища по доклади за ОВОС в част “Земи и почви”;
 • Съгласува проекти за рекултивация на депа;
 • Участва в Комисия за земеделските земи към Министерство на земеделието и горите, по промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди;
 • Участва в експертната комисия за регистрация на торове и подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати;
 • Участва в експертна екотоксикологична комисия по продукти за растителна защита;
 • Участва в оперативна експертна група за действия при аварийни ситуации, свързани със значителни замърсявания на околната среда;
 • Участва в Комисията по биологично земеделие и Съвета по продукти за растителна защита към МЗХ;
 • Изготвя своевременно становища по искания, питания и жалби на граждани и съдейства за признаване на техни законни права и интереси;
 • Събира и обработва информация и подпомага дейността по методологически въпроси, по разработване на проекти на актове, експертни становища, концепции, предложения за решаване на конкретни проблеми.

 

            Размер на основната заплата определена за длъжността е в размер до 810 (осемстотин и десет) лева.

           Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”, телефон 02/940 6329.