Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

02 август 2019 | 09:00

за назначаване на държавен служител в  дирекция „Правна“ – 1 щатна бройка.

 1. Длъжност: юрисконсулт;
 2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование – висше, образователно-квалификационна степен – магистър;
 • професионален опит – не се изисква.
 1. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
 • кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 • висше юридическо образование;
 • придобита юридическа правоспособност.
 1. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.
 2. Необходими документи:
 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • копие от диплома за завършено висше образование;
 • копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 , партер – едно гише, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.
 2. Срокът за подаване на документите - 10 дни след дата на публикуване на обявата за конкурса.
 3. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.
 4. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.
 5. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 

 

 

 

 

 

 

Описание на длъжността:

 

 • Участва в работни групи за разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността на министерството;
 • Съгласува или дава становища по законосъобразност на проекти на нормативни или административни актове и наказателни постановления, издавани от министъра;
 • Изготвя, а в определени случаи съвместно с другите дирекции, съгласувателни становища по проекти на актове на Министерския съвет;
 • Осъществява процесуалното представителство на министерството пред съдилищата;
 • Изготвя проекти на договори и съгласува по законосъобразност договорите, изготвени от други дирекции:
 • Подготвя отговори и дава становища по законосъобразност по постъпили в министерството предложения и сигнали;
 • По нареждане на директора на дирекцията консултира по правни въпроси експерти от дирекциите, отделите и секторите в МОСВ;
 • Изготвя решенията от името на министъра при обжалване на актовете на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в системата на МОСВ по реда на АПК;
 • Изготвя решения/становища по повод достъпа на обществеността до обществена информация за околната среда
 • Изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията.
 • Изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията или друг вишестоящ ръководител.

 

             Размер на основната заплата за определен за длъжността е  не по-ниска от 810 (осемстотин и десет) лева, съобразно професионалния опит на кандидата.

 

Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”, телефон 02/940 6329.