Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

07 август 2019 | 09:00 Начална дата: 07 август 2019
Крайна дата: 19 август 2019

за назначаване на държавен служител в  

 • сектор „Техническа верификация“, отдел „Мониторинг“, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – 1 щатна бройка;
 • сектор „Финансова верификация“, отдел „Мониторинг“, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – 1 щатна бройка.

 

 1. Длъжност: главен експерт;

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование висше;
 • образователно-квалификационна степен – бакалавър в професионално направление „Икономика“;
 • професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

Забележка: Професионалният опит следва да бъде в областта на управление/изпълнение/контрол на проекти/програми с международно финансиране.

                                                           

2.1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Познаване на българското и европейското законодателство в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕСИФ;
 • Познаване на законодателството в областта на обществените поръчки;
 • Познаване на законодателството в областта на държавните помощи;
 • Английски език;
 • Работа с ИСУН.

2.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

 

 1. 3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.

 

 1. 4. Необходими документи:

 

 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • копие от диплома за завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката по условия и ред, определени с наредба на Министъра на образованието и науката);
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг;
 • документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв.

 

 1. 5. Място за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 , партер - едно гише от 09:00 часа до 17:30 часа всеки работен ден;

 

 1. 6. Срокът за подаване на документите е 10 дни след дата на публикуване на обявата за конкурса.

 

 1. 7. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 

 1. 8. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

 

 1. 9. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

 

Описание на длъжността:

 

 • За длъжността главен експерт в сектор „Техническа верификация“, отдел „Мониторинг“:
 • Участие в разработването и актуализацията на образци на отчетни документи и указания, свързани с процесите на верификация и извършване на проверки на място;
 • Участие в извършването на техническа верификация на исканията за плащане по приоритетните оси на ОПОС, в това число в разглеждането и одобряването на постъпилите отчети към исканията за плащане на бенефициентите по ОПОС;
 • Участие в мониторинга на изпълнението на проектите и предприемане на необходимите мерки при отклонения в постигането целите на проектите и програмата;
 • Участие в комуникацията с бенефициентите във връзка с изпълнението на проектите, включително срещи с външни и вътрешни заинтересовани страни;
 • Участие в подготовката на годишен план, съобразно който се координират и извършват проверки на място (планирани, ad hoc и свързани с верификация на разходите) на бенефициентите и осъществява преглед на изпълнението на дадени препоръки към бенефициентите в докладите от проверките на място и предприема съответни действия, при необходимост;
 • Участие в организирането и извършването на проверки на място на изпълняваните проекти;
 • Участие в прегледа на изпълнението на финансовите инструменти по ОПОС;
 • Поддържа актуална информация, отнасяща се до индикаторите по програмата, като изготвя справки/анализи при необходимост;
 • Участие при изпълнението на плановете за сертификация на ОПОС 2014-2020 г. и при отклонение предлага корективни действия на началник отдел;
 • Участие в събирането на информация от бенефициентите на ОПОС във връзка с чл. 87 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за операции, спрени поради съдебно производство или административно обжалване със суспензивен ефект и при форсмажорни обстоятелства, които сериозно засягат изпълнението на цялата или на част от програмата;
 • Въвежда информация в ИСУН 2020, съобразно дадената му оторизация и в съответствие с процедурите на ОПОС;
 • Участие в подготовката на информация за целите на изготвянето на доклад/и за изпълнението и напредъка по ОПОС;
 • Участие в подготовката на информация/становища по констатации и препоръки от одитни доклади в частите, касаещи работата на отдела.
 • За длъжността главен експерт в сектор „Финансова верификация“, отдел „Мониторинг“:
 • Участие в разработването и актуализацията на образци на отчетни документи и указания, свързани с процесите на верификация и извършване на проверки на място;
 • Участие в извършването на финансова верификация на исканията за плащане по приоритетните оси на ОПОС, в това число в разглеждането и одобряването на постъпилите отчети към исканията за плащане на бенефициентите по ОПОС;
 • Участие в мониторинга на изпълнението на проектите и предприемане на необходимите мерки при отклонения в постигането целите на проектите и програмата;
 • Участие в комуникацията с бенефициентите във връзка с изпълнението на проектите, включително срещи с външни и вътрешни заинтересовани страни;
 • Участие в подготовката на годишен план, съобразно който се координират и извършват проверки на място (планирани, ad hoc и свързани с верификация на разходите) на бенефициентите и осъществява преглед на изпълнението на дадени препоръки към бенефициентите в докладите от проверките на място и предприема съответни действия, при необходимост;
 • Участие в организирането и извършването на проверки на място на изпълняваните проекти;
 • Участие в прегледа на изпълнението на финансовите инструменти по ОПОС;
 • Поддържа актуална информация, отнасяща се до индикаторите по програмата, като изготвя справки/анализи при необходимост;
 • Участие при изпълнението на плановете за сертификация на ОПОС 2014-2020 г. и при отклонение предлага корективни действия на началник отдел;
 • Участие в събирането на информация от бенефициентите на ОПОС във връзка с чл. 87 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за операции, спрени поради съдебно производство или административно обжалване със суспензивен ефект и при форсмажорни обстоятелства, които сериозно засягат изпълнението на цялата или на част от програмата;
 • Въвежда информация в ИСУН 2020, съобразно дадената му оторизация и в съответствие с процедурите на ОПОС;
 • Участие в подготовката на информация за целите на изготвянето на доклад/и за изпълнението и напредъка по ОПОС;
 • Участие в подготовката на информация/становища по констатации и препоръки от одитни доклади в частите, касаещи работата на отдела.

 

Основна заплата определена за длъжността „главен експерт“ е в размер не по-нисък от  1800 (хиляда и осемстотин) лева.

 

Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”, телефон 02/940 6329.