Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

07 август 2019 | 09:00 Начална дата: 07 август 2019
Крайна дата: 19 август 2019

за назначаване на държавен служител в  отдел „Програмиране и планиране“, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – 1 щатна бройка.

 

 1. Длъжност: държавен експерт;

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование висше;
 • образователно-квалификационна степен – магистър в една от следните професионални области: социални, стопански и правни науки;
 • професионален опит – 5 години и/или придобит II младши ранг.

Забележка: Професионалният опит следва да бъде в областта на подготовка/управление/изпълнение на проекти/програми с международно финансиране.

 

2.1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Задълбочено познаване на европейското законодателство, регламентиращо принципите и процедурите за подготовка на програмни документи, целящи ефективно планиране и усвояване на средства от фондовете на ЕС;
 • Задълбочено познаване на европейските регламенти и директиви, установяващи принципи за отпускане на финансова помощ от фондовете на ЕС;
 • Познаване на законодателството в областта на обществените поръчки;
 • Познаване законодателството в областта на държавните помощи;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Работа с ИСУН.

 

2.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.

 

 1. Необходими документи:

 

 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • копие от диплома за завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката по условия и ред, определени с наредба на Министъра на образованието и науката);
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг;
 • документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв.

 

 1. Място за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 , партер - едно гише от 09:00 часа до 17:30 часа всеки работен ден;

 

 1. Срокът за подаване на документите е 10 дни след дата на публикуване на обявата за конкурса.

 

 1. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 

 1. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

 

 1. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

 

Описание на длъжността:

 

 • Участие в разработването на оперативна програма „Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. на Кохезионната политика на ЕС, включително институционалната рамка за изпълнение на програмата;
 • Участие в определянето на целите, приоритетите и видовете допустими за финансиране дейности по време на програмирането на ОПОС, като събира, обобщава и анализира необходимата информация;
 • Участие в подготовката на стратегически документи и анализи, въз основа на които да бъдат определени приоритетите и целите на оперативната програма и на необходимите инвестиции в областта на околната среда;
 • Участие в междуведомственото съгласуване на ОПОС с други ведомства, като следи за осигуряване на липса на припокриване на дейности, които се финансират от ОПОС с такива, финансирани от други оперативни програми, в рамките на своята компетентност;
 • Участие в изготвянето и изменението на системите за управление и контрол на ОПОС, на Процедурния наръчник за управлението на програмата, както и на други процедури, указания, ръководства и методологии, вкл. вътрешни правила и заповеди;
 • Участие в изготвянето на документи, съпътстващи оперативната програма и необходими за нейното изпълнение, включително критерии, процедури и срокове за избор на проекти;
 • Участие в изготвянето на покани за представяне на проектни предложения при процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/обяви за откриване на процедури за подбор на проекти и насоки за кандидатстване за всяка отделна процедура.
 • Участие при планирането и използването на финансови инструменти за съответния програмен период;
 • Участие в процеса на даване на разяснения на кандидатите, вкл. при провеждане на информационни срещи с потенциални бенефициенти, организирани в рамките на разяснителни кампании и информационни дни, след откриването на процедурите.
 • Участие в дейностите по предварителна, екологична и при необходимост на други оценки на ОПОС;
 • Участие в анализа на препоръки в докладите за оценка на ОПОС, като предлага план за действие по тях, и при необходимост изменение на оперативната програма;
 • Участие в подготовката на информация от компетентността на отдела за целите на изготвянето на доклад/и за изпълнението и напредъка по ОПОС;
 • Участие в подготовката на информация/становища по констатации и препоръки от одитни доклади в частите, касаещи работата на отдела;
 • Въвежда информация в ИСУН, съобразно дадената му оторизация и в съответствие с процедурите на ОПОС.

Основна заплата определена за длъжността „държавен експерт“ е в размер не по-нисък от  2000 (две хиляди) лева.

 

Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”, телефон 02/940 6329.