Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

07 август 2019 | 09:00 Начална дата: 07 август 2019
Крайна дата: 19 август 2019

за назначаване на държавен служител в  отдел „Оценка на проекти и договаряне“, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“ – 1 щатна бройка.

 

 1. Длъжност: главен експерт;

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образование висше;
 • образователно-квалификационна степен – бакалавър в една от следните професионални области: природни науки, математика и информатика или технически науки;
 • професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

Професионалният опит следва да бъде в областта на подготовка/изпълнение/управление на проекти/програми с международно финансиране.

 

2.1. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Познаване на българското и европейското законодателство в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕСИФ;
 • Работа с ИСУН.
 • Познаване на законодателството в областта на обществените поръчки;
 • Познаване на законодателството в областта на държавните помощи;
 • Английски език;

 

2.2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:

 • необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
 1. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю.

 

 1. Необходими документи:

 

 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
 • копие от диплома за завършено висше образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката по условия и ред, определени с наредба на Министъра на образованието и науката);
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг;
 • документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв.

 

 1. Място за подаване на документите за участие в конкурса: документите се подават в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22 , партер - едно гише от 09:00 часа до 17:30 часа всеки работен ден;

 

 1. Срокът за подаване на документите е 10 дни след дата на публикуване на обявата за конкурса.

 

 1. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 

 1. Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

 

 1. Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

 

Описание на длъжността:

 

 • Участие в процеса на изготвяне на изискванията, на които следва да отговарят проектните предложения на кандидатите по ОПОС;
 • Участие в оценителни комисии и експертни работни групи, които извършват оценка на проектните предложения за съответствието с изискванията и критериите за оценка по съответната процедура;
 • Участие в извършването на оценка на проектите по смисъла на чл.100 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. за съответствие с изискванията и критериите за оценка, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПОС;
 • Участие в представянето на проектите по чл.100 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. на независими експерти за извършване на оценка на качеството на документацията и уведомява ЕК за оценените проекти или, при липса на оценяване от независими експерти, участва в предоставянето на проектите на ЕК за окончателно одобрение и при необходимост участва в предприемането на действия за изменение на решението на ЕК в случаите по чл.102, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) №1303/2013г.;
 • Участие в комуникацията с Европейската комисия във връзка с оценката на проектите по чл.100 от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. и при необходимост във връзка с тяхното оттегляне;
 • Участие в изготвяне на анализа на годишна база на информацията, отнасяща се за оценката на проекти по чл.100 от Регламент (ЕС) №1303/2013 и при необходимост предлага на отдел „Програмиране и планиране“ (ПП) коригиращи действия, вкл. изменение на програмата;
 • Участие в извършването на оценка на проекти и финансови планове за предоставяне на БФП по приоритетна ос 6 „Техническа помощ” на „ОПОС 2014 – 2020 г.“ чрез бюджетни линии;
 • Участие в процеса на изготвяне на оценката на капацитета на бенефициентите по ОПОС при предоставянето на безвъзмездната финансова помощ;
 • Участие в процеса на сключването на административни договори за БФП и допълнителни споразумения към тях;
 • Участие в подготовката на заповеди за предоставяне на БФП и изменения на такива, когато бенефициенти са структури на МОСВ;
 • Участие в изготвянето на информация за предоставените държавни и минимални помощи при сключване на административни договори/издаване на заповеди за безвъзмездна финансова помощ и въвеждането в нарочен регистър за минимални помощи, а при предоставяне на държавни помощи – в нарочен регистър на държавните помощи, поддържан от МОСВ;
 • Участие в поддържането на регистър на сключените административни договори за безвъзмездна финансова помощ и допълнителни споразумения към тях, заповедите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и техните изменения;
 • Участие в подготовката на информация за целите на изготвянето на доклад/и за изпълнението и напредъка по ОПОС;
 • Участие в подготовката на информация/становища по констатации и препоръки от одитни доклади в частите, касаещи работата на отдела;
 • Разработва и/или изменя документи/доклади/становища, свързани с изпълнението на ОПОС;
 • Въвежда информация в ИСУН, съобразно дадената му оторизация и в съответствие с процедурите по ОПОС;

 

Основна заплата определена за длъжността „главен експерт“ е в размер не по-нисък от  1800 (хиляда и осемстотин) лева.

 

Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в отдел “Човешки ресурси”, телефон 02/940 6329.