Категории
Министерство

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция "Управление на водите"

17 октомври 2017 | 13:26 Начална дата: 17 октомври 2017
Крайна дата: 31 октомври 2017

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за длъжността Директор на дирекция "Управление на водите" при следните условия:

 1. Длъжност: Директор на дирекция „Управление на водите“ - 1 бр.

 

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Минимални изисквания:

-  Образователна степен: магистър;

- Професионална област на висшето образование: природни науки, технически науки, икономика или право;

-  Професионален опит: 7 години в областта на управление на водите и/или придобит V старши ранг.

 

2.2. Допълнителни изисквания:

- Владеене на английски език;

- компютърна грамотност: Ms Office

 

 1. Основни задължения за длъжността директор на дирекция „Управление на водите“:
 • Управление на речните басейни, в т.ч. и опазване на околната среда в морските води;
 • Управление на риска от наводнение и на комплексните и значими язовири;
 • Методическо ръководство и координация на административната дейност на басейновите дирекции и контрол на концесионните договори;
 • Планира и разпределя задачите на отделите в дирекцията и контролира тяхното изпълнение;
 • Координира и контролира работата на директорите на басейнови дирекции;
 • Координира работата на дирекцията с други дирекции или структури на министерството, както и с други институции, вкл. Европейски и международни;

     -    Участва в работни групи към органите на Европейския съюз или международни организации и др.

4.  Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю.

 

5. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец – приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

 • декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС /от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – магистър по съответната специалност /документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерство на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката/;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, /трудова/служебна/осигурителна книжка/;
 • документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
 • документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв.

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

 

6. Място на подаване на документите: Министерство на околната среда и водите; бул. «Кн.Мария Луиза» № 22, партер – Деловодство от 14 до 17 часа всеки работен ден.

7. Срок за подаване на документите14 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

8. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на МОСВ на бул. ”М. Луиза”№ 22 и на интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/ .

9. Основна заплата за длъжността директор на дирекция – 1980 лв.