Категории
Министерство

Видове административни услуги и размер на таксите

Видове административни услуги и размер на таксите

Протокол за устно заявяване на административна услуга


При подаване на документи за издаване на разрешения по Закона за опазване на околната среда – ЗООС и специалните закони в областта на опазване на околната среда се подава декларация по чл.71, ал.2 от ЗООС, утвърдена със заповед № РД-439/17.07.2008г. за юридически лица и еднолични търговци по Образец № 1, а за физически лица по Образец № 2.


Информация за потребителите:

При подаване на заявление за заявяване на административна услуга не е необходимо да се предоставят документи,  издавани от съответната администрация  при заявяване на друга услуга