Категории
Министерство

Ваня Григорова

Ваня Григорова – съветник на министъра за дейностите в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Ваня Григорова завършва Висшия Лесотехнически институт /ВЛТИ/ със специалност „Горско стопанство“, профил „Опазване на природната среда“. През 1996 г. получава следдипломна квалификация в областта на Оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/ към Лесотехническия университет. Притежава диплома за научно-образователна степен „доктор“, шифър „Екология и опазване на екосистемите“, издадена от ВАК. Има син и дъщеря.

Работи почти 33 години в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), като близо 8 от тях работи в Научно-внедрителския и информационен център (сега Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)).

От 11.01.2010 г. до 31.01.2017 г. г-жа Ваня Григорова е изпълнителен директор на ИАОС към МОСВ и има изключителен принос за връщането на акредитацията на държавата за търговия с емисии на парникови газове, и възможността българските оператори да извършват трансакции чрез Националния регистър, поддържан от ИАОС. Укрепва и развива дирекция „Разрешителни режими“ в Агенцията. Г-жа Григорова допринася и за получаването от Българската служба за акредитация на сертификат за единна акредитация на лабораториите на ИАОС, като също създава нова структура на Националния годишен доклад за състоянието и опазването на околната среда (тъй наречената „Зелена книга“).

В качеството на изпълнителен директор на ИАОС г-жа Григорова представлява страната на заседанията на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда в Копенхаген, Дания. В края на 2011г. получава мандат от 6 години за участие в работата на Комитета по прилагане на Конвенцията на ИКЕ/ООН за трансграничните води и езера (Водна конвенция).