Категории
Министерство

Зам.-министър Тома Белев

Тома Белев – заместник-министър в МОСВ

 

Тома Белев е инженер по горско стопанство със специалност "Опазване на природната среда" на ЛТУ и е с трийсетгодишен професионален опит. Работил е в системата на горската администрация като експерт по защитени територии и биологично разнообразие и 13 години е бил директор на Природен парк Витоша. Преподавал е в ЛТУ, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски" и Нов Български Университет. Един от създателите на администрациите на защитените територии и има принос за развитието на законодателството за опазване на природата, горите и биологичното разнообразие. Съавтор е в множество в планове за управление, в програмни и политически документи свързани с управление на горите и опазване на биологичното разнообразие.

Бил е водещ експерт и член на управителните съвети в проекти на Световна банка, GEF, ПРООН към ООН, Правителството на Конфедерация Швейцария и др. Бил е член на експертни съвети към ДАГ при МС , МРРБ и член на различни състави на ВЕЕС към МОСВ в периода 1999 - 2019 г. Общински съветник в Столичен общински съвет в периода 2019 -2022 г. Носител е на годишната награда за 2012 г. на WWF International за заслуги за опазване на околната среда, на наградата „Човек на годината“ за 2012 г. и др. Автор в научни и научно-приложни публикации и изследвания в областите на ботаниката, фитоценологията и консервационната биология.

 

Ресорни дирекции и административни структури:

  • Дирекция „Национален координационен център";
  • Дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействие върху околната среда и предотвратяване на замърсяването";
  • Регионални инспекции по околната среда и водите;
  • Дирекция „Национална служба за защита на природата";
  • Дирекции на национални паркове;