Категории
Министерство

протокол

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  За избор на младши експерт за Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“, отдел „Връзки с обществеността и протокол“, при следните условия: 1.Длъжност: 1...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на директор на дирекция "Управление на водите", при следните условия: 1.  Длъжност: Директор на дирекция „Управление на водите“ - 1 бр. 2.   Минимални и специфични изисквания за заемане на д...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: държавен експерт (1 бр.) и старши експерт (1 бр. по заместване) в отдел „Последващ контрол“, ГД ОПОС І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: старши експерт /по заместване – до завръщане на титуляра/ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“,  ГД ОПОС   І. ВЪЗ ОСНО...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: началник отдел „Програмиране и планиране“ в административно звено: отдел „Програмиране и планиране“, ГД ОПОС   І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА,...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт - 1 бр. в Главна дирекция  "Оперативна програма „Околна среда““, отдел „Оценка на проекти и договаряне“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКА...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на държавни служители в Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда““ при следните условия: І. Длъжности: -  началник отдел „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция „Оперативна пр...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт – 1 бр. Длъжността е определена за заемане по заместване – до завръщане на титуляра, при условията на чл.15 от Закона за държавн...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт в отдел „Международни програми и проекти“, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ І. ВЪЗ ОСНОВА...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Биологично разнообразие”, дирекция „Национална служба за защита на природата“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт в  дирекция   "Опазване чистотата на въздуха" І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ: а) Допуска до конкурс следни...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт – 1бр. в административно звено: дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, отдел „Битови, биоразградими и строи...