Категории
Министерство

протокол

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерт за дирекция «Политики по околната среда», отдел «Стратегия и програми за околната среда», при следните условия: 1.Длъжност: -1 бр. главен експерт в отдел “Стратегия и програми за ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на главен експерт в отдел “Международни програми и проекти”, дирекция “Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество”, при следните условия: Длъжност: главен експерт – 1 бр. ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на старши експерт в Дирекция „Национална служба за защита на природата“, отдел  „Биологично разнообразие”, при следните условия: 1.Длъжност: страши експерт – 1 бр. Длъжността е определена за ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  За избор на младши експерт в дирекция “Опазване чистотата на въздуха”, при следните условия: 1.Длъжност:  1 бр. младши експерт. Минимални изисквания за длъжността младши експерт: - Висше образование,...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерт за отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, при следните условия: 1. Длъжност: главен експерт в отдел „Битов...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, отдел „Обществени поръчки“ На основание Заповед № РД – 14/10.01.2017 г. на Министъра н...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт и Главен експерт в  дирекция   "Превантивна дейност", отдел „Опасни химични вещества“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на държавен експерт и старши експерт в отдел „Координация по въпросите на Европейския съюз”, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, при следните условия: ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите. Изисквани доку...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: младши експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“- 1бр. и младши експерт в отдел „Производствени и опасни отпадъци и трансг...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на младши експерт и главен експерт за дирекция „Превантивна дейност“, отдел „Опасни химични вещества“, при следните условия: Длъжност: 1 бр. младши експерт по управление на химикали Минимал...