Категории
Министерство

протокол

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на старши експерт за отдел „Обществени поръчки“, Дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, при следните условия: 1. Длъжност: старши експерт – 2 броя; Минимални изисквания за старши...

 • Протокол

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт (по заместване) - 1 бр. в  дирекция   "Национална служба за защита на природата", отдел „Биологично разнообразие“ І. ВЪЗ ОСНОВА ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерт за отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“ и експерт за отдел „Производствени и опасни отпадъци и трансграничен превоз“,  дирекция  „Управление на отпадъците и опазване...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: главен юрисконсулт по заместване – 1 бр. и  старши юрисконсулт – 1 бр. в отдел „Правен”,  дирекция „Правно - административно обслужване“ І. ВЪ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител на Инспекторат в Министерство на околната среда и водите І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДОКУМЕНТИ КОНКУРСН...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на старши експерт в Дирекция „Национална служба за зашита на природата“, отдел  „Биологично разнообразие”, при следните условия: 1. Длъжност: страши експерт – 1 бр. Длъжността е определена з...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  за заемане на длъжносттта изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда, при следните условия: 1.Минимални изисквания: -висше образование, минимална образователна степен – магистър – ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на Ръководител на Инспекторат в МОСВ (по заместване), при следните условия: 1. Длъжност: Ръководител на инспекторат - 1 бр.  (длъжността е определена за заемане по реда на чл.15 от Закона за ...

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Конкурсът за длъжността младши експерт в отдел „Връзки с обществеността и протокол“, дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“ е прекратен със Заповед № ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Старши експерт - 1 бр. в дирекция "Обществени поръчки и стопанска дейност“, отдел „Обществени поръчки“ І.ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА К...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт в административно звено: дирекция“Финансово управление“, отдел „Бюджет“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТЪПИЛИ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на младши експерт за Дирекция „Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол“, отдел  „Връзки с обществеността и протокол“, при следните условия: 1. Длъжно...