Категории
Министерство

протокол

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  За избор на младши експерт в дирекция “Опазване чистотата на въздуха”, при следните условия: 1.Длъжност:  1 бр. младши експерт. Минимални изисквания за длъжността младши експерт: - Висше образование,...

 • ПРОТОКОЛ

  от проведен тест с кандидатите за длъжностите: държавен експерт – 1 бр. и старши експерт – 1 бр. (определени за заемане при условията на чл.15 от ЗДС) в отдел „Координация по въпросите на ЕС”, дирекц...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерт за отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, при следните условия: 1. Длъжност: главен експерт в отдел „Битов...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: държавен експерт – 1 бр. и старши експерт – 1 бр. (определени за заемане при условията на чл.15 от ЗДС) в отдел „Координация по въпросите на Е...

 • Протокол

  За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността: - Младши експерт в отдел “Опасни химични вещества”, дирекция “ПД”-1бр. - Главен експерт в отдел “ Опасни химични вещества ”, дирекция “ПД”-...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен практически изпит с кандидатите за длъжностите: младши експерт в отдел „Битови, биоразградими и строителни отпадъци“- 1бр. и младши експерт в отдел „Производствени и опасни ...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест с кандидатите за длъжността старши експерт в дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“, отдел „Обществени поръчки“ На основание Заповед № РД – 14/10.01.2017 г. на Министъра н...

 • Извлечение от протокола

  отразяващ резултатите от проведен конкурс за длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда: За длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда няма...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Младши експерт и Главен експерт в  дирекция   "Превантивна дейност", отдел „Опасни химични вещества“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“ І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ПОСТ...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на държавен експерт и старши експерт в отдел „Координация по въпросите на Европейския съюз”, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“, при следните условия: ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите. Изисквани доку...