Категории
Министерство

Списък на лицата неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

2018 година

име/презиме/фамилия

длъжност 

вид на декларацията

1.

Петьо Петков Петков *

главен юрисконсулт

по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

2.

Диана Кремчева Николова – Йорданова *

главен експерт

по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

3.

Николай Кирилов Цветков *

държавен експерт

по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

4.

Теодора Донева Желева *

и.д. началник на отдел

по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

5.

Сийка Емилова Калиманова *

държавен експерт

по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

6.

Даниела Маринова Друмева *

главен експерт

по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

7.

Татяна Славова Султанова – Сивева *

началник на отдел

по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

8.

Любка Атанасова Любомирова – Маркова ***

началник отдел

по чл.35, ал.1, т.2, във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

9.

Николай Василев Васев ***

главен експерт“

по чл.35, ал.1, т.2, във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

10.

Цветелина Василева Тушлекова ***

главен експерт“

по чл.35, ал.1, т.2, във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

11.

Кремена Вихренова Колева **

младши експерт

по чл.35, ал.1, т.2, във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

12.

Емил Генадиев Велинов **

главен специалист

по чл.35, ал.1, т.2, във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

13.

Емил Николаев Станев **

младши експерт

по чл.35, ал.1, т.2, във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

14.

Василена Тодорова Серафимова **

главен експерт

по чл.35, ал.1, т.2, във вр. с чл.38, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

15.

Владимир Веселинов Стоянов ****

началник сектор

по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

16.

Елена Николаева Декова ****

главен експерт

по чл.35, ал.1, т.2 във вр. с чл.38, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка:

(*) – лицето е подало ежегодна декларация след срока;

(**) – лицето не е подало встъпителна декларация;

(***) – лицето е подало встъпителна декларация след срока;

(****) – лицето е подало ежегодна декларация, без регистрационен индекс в АИС на МОСВ