На 13 март се очаква повишение на речните нива

12 март 2018 | 17:27

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили, като по-значителни понижения са отчетени в долните течения на основните реки Искър, Осъм, Янтра и Русенски Лом с до -48 см. В останалата част от басейна регистрираните колебания са от -18 см до +6 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в басейна са се понижили или са останали без изменения. Регистрирани са понижения до -18 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -35 см до +13 см. В следствие работа на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително колебание на речното ниво (-71/+70) на река Въча при м. Забрал. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -12 см до +6 см. Водните количества са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес през деня речните нива в по-голяма част от басейна ще са в процес на понижение, а водните количества ще са около праговете за високи води. От вечерните часове днес и на 13 март ще започне процес на повишение на водните нива на реките, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на реките Тимок, Тополовец, Скомля, Лом, Цибрица, Огоста и Искър. На 13 март повишения ще има и в горното течение на река Вит, във водосбора на река Осъм и във водосбора на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. На 14 и 15 март речните нива временно ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки.

Във вечерните часове на 12 март и през нощта на 12 срещу 13 март 2018 г. има вероятност за поройни наводнения в резултат на валежи и висока влажност на почвите – във водосборите на реките западно от река Огоста (реките Габерска, Нишава, Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля,  Лом, Цибрица), река Огоста, в целия водосбор на река Искър под язовир Искър - специално внимание на притоците й в софийското поле - реките Владайска, Перловска,  Банкенска, Блато, Батулийска; горните части от водосбора на реките Росица и Видима - притоци на река Янтра.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водни количества на 13, 14 и 15 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес oт вечерните часове и утре в резултат на валежи ще се повишават водните нива на реките: над яз. Панчарево, реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Искрецка, Батулийска, Златна Панега и Гостиля. По-значителни повишения ще има на 13 и 14 март в средното течение и на 14 и 15 март в долното течение на основната река. Водните количества ще са под праговете за внимание, само водните количества на река Искър при Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 13, 14 и 15 март 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива ще се понижават, а в периода 13-15 март се очакват нови повишения на речните нива. По-значителни ще бъдат в сутрешните часове на 13 март във водосбора на река Росица и в горното течение на основната река при Габрово. От сутрешните часове на 14 март ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на основната река до сутрешните часове на 15 март. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 12, 13, 14 и 15 март 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес речните нива във водосбора ще продължат да се понижават. От 13 март и през следващите 2 дни във водосбора ще има нови повишения на речните нива (главно в горните и средни части от водосбора), вследствие на очаквани валежи. През следващите 3-4 дни водното количество на река Русенски Лом в района на с. Божичен ще бъде около жълтия праг за предупреждение. В останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под праговете за предупреждения.

Черноморски басейн: днес речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, но все още ще са високи. На 13 март в резултат на валежи ще има нови повишения на речните нива, като по-значителни ще бъдат във водосбора на река Провадийска и в горното течение на река Камчия и притока й Луда Камчия. На 14 и 15 март водните нива ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в долните части на основните реки. На 14 март меже да има незначителни повишения на водните нива южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения, като все още ще са високи. През нощта на 12 срещу 13 март и на 14 март, в резултат на валежи ще има нови повишения на речните нива. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките в горната и средната част на водосбора на река Тунджа; във водосбора на притоците на река Марица – река Чепинска, река Сазлийка и в долното течение на основната река Марица. На 14 март ще има незначителни повишения на речните нива на реките във водосбора на река Арда. На 14 и 15 март ще има повишения на речните нива в средното и долното течение на река Тунджа и в притока ѝ река Мочурица и в средното и долно течение на река Марица.

В следобедните часове на 13 март 2018 г има вероятност за поройни наводнения в резултат на интензивни валежи и висока почвена влажност във водосбора на река Харманлийска и река Бисерска - притоци на река Марица.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че

  • Водното ниво на р. Марица при Свиленград има вероятност да достигне жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 15 март
  • Водното ниво на р. Тунджа при Ямбол вече е под жълтия праг за предупреждение и продължава да се понижава. През нощта на 13 срещу 14 март 2018 г. се очаква ново повишение на водното ниво като във обедните часове на 14 март 2018 г. има вероятност да премине над жълтия праг за предупреждение
  • Водното ниво на р. Тунджа при Елхово е над оранжевия праг за предупреждение и ще се задържи над него до вечерните часове на 12 март 2018 г. От 15 март се очаква да започне ново повишение на речното ниво като през следващите дни не се очаква ново достигане на оранжевия праг. От обедните часове на 16 март се очаква нивото да започне да се понижава

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че

  • Според последните симулации през следващите 5 дни водното количество на река Черна при Смолян няма да премине над жълтия праг за внимание

Западнобеломорски басейн: днес речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като ще останат високи. От вечерните часове днес и на 13 март, вследствие на валежи, отново ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията в горните и средни части от водосбора на река Струма и в долната част на водосбора на река Места. На 14 март речните нива ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в средните и долни части на реките Струма и Места.

Във вечерните часове на 12 март 2018 г има вероятност за поройни наводнения в резултат на интензивни валежи и висока почвена влажност в горните и средни части от водосбора на река Струма и притоците й реките Конска, Светля, Треклянска, Арката, Драговища, Соволянска, Бистрица, Новоселска, Елешница, Копривен, Джерман, Лисийска, Логодашка; в средните и долни части от водосбора на река Места и притоците й реките Канина, Туфча и Неврокопска.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906.

На 13 март 2018 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 12.03.2018 г. е 4 931,0 млн. м3 и представлява 76,0 % от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 88,9 % от общия им обем;
  • напояване – 63,1 % от общия им обем;
  • енергетика – 83,3 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“

Язовир „Кърджали“ – 479,336 млн. м3, което е 96,4% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 365,533 млн. м3, което е 94,3 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 126,607 млн. м3, което е 80,8 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 71,805 млн. м3, което е 50,5 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 196,966 млн. м3, което е 47,8 % от общия му обем

Със запълване над 90 % са следните комплексни и значими язовири: „Йовковци“, „Среченска бара“, „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Въча“, „Кричим“, „Боровица“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Розов кладенец“ и „Пчелина“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

За осигуряване на свободен обем контролирано се изпускат язовирите: „Йовковци“, „Ястребино“, „Бели Лом“, „Тича“, „Съединение“, „Георги Трайков“, „Порой“, „Ахелой“, „Ясна поляна“, „Малко Шарково“ , „Тракиец“ и „Панчарево“

Съгласно налична към 12 март 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Йовковци“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“, „Тича“ и „Пчелина“.

Към язовир „Тича“ в момента притока намалява, което води и до намаляване на преливането, като в момента прелива с 9,5 м3/сек, изпускат се по 5 м3/сек  през ВЕЦ и по около 13м3/сек през водовземна кула за напояване.

Язовир „Йовковци“ е със запълване 100%, като в момента прелива с 1,774 м3/сек и се освобождава през основен изпускател с 4м3/сек

Язовир „Огоста“ е с обем 326, 9 млн.м3, като се преработват по 15 м3/сек чрез работа на ВЕЦ и се освобождават по около 30 м3/сек. Предвид проводимостта на реката след язовира, това е максималното количество с което може да се изпуска.

Преливането при язовир „Камчия“ с 26,5 м3/сек не създава предпоставка за наводнения, тъй като коритото на реката след язовирната стена е с осигурена проводимост  от около 300 м3/сек . Преливането намалява в сравнение с предишните няколко дни.

Язовир „Георги Трайков“ е с обем 284,365 млн.м3, като се увеличава притока към него. Увеличено е контролираното изпускане през основен изпускател (около 40 м3/сек) с цел поемане на притока от язовир „Камчия“.

Язовир „Ясна поляна“ прелива с около 1,3 м3/сек и се изпуска през основен изпускател 0,7 м3/сек, като това не създава заплаха за наводнения, тъй като проводимостта на речното корито е около 110м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.