Не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки

06 юни 2019 | 16:01

Не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива в наблюдавани водосбори са както следва: за водосбора на р. Огоста от -27 см до +22 см, за водосбора на р. Искър от -33 см до +9 см, за водосбора на р. Вит от -32 см до +18 см; за водосбора на р. Осъм от -203 см до +14 см; за водосбора на р. Янтра от -52 см до +2 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -94 см до +3 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове на реките в басейна са около праговете за високи води. С водни количества около прага за средни води са реките Палакария при с. Рельово (приток на р. Искър), Искър при гр. Нови Искър, Янтра при гр. Габрово и Голяма река при гр. Стражица.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -15 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Повишения, в резултат на валежи са отчетени основно в горните части от водосбора на р. Марица, по-съществени при с. Росен на р. Луда Яна (с до 87 см), при с. Поибрене на р. Тополница (с до 30 см) и при гр. Пазарджик на р. Марица (с до 34 см). Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -17 см до +12 см; за водосбора на р. Марица от -85 см до +87 см; за водосбора на р. Арда от -17 см до +12 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво на р. Въча (±85 см) и горното течение на р. Марица при гр. Белово (±83 см). Водните количества на реките във водосбора на р. Арда са под праговете за средни води. Във водосбора на р. Тунджа водните количества са под прага за средни води, с изключение на р. Тунджа при гр. Павел баня, където водното количество е около прага за високи води. Във водосбора на р. Марица с водно количество около прага за високи води са реките Тополница при с. Поибрене, Марица в основното течение и Сазлийка при гр. Гълъбово, като при останалите наблюдателни пунктове във водосбора реките протичат с водни количества под прага за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -3 см до +1 см, а във водосбора на р. Струма от -15 см до +17 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и утре (06 и 07.06) речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове, днес (06.06) ще има краткотрайни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна. На 08 и 09.06 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на реките източно от р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 0, 08 и 09.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (06.06), в резултат на валежи, ще има краткотрайни повишения на речните нива в горното течение на основната река и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Златица, р. Бързия, р. Ботуня и р. Скът. До 08.06 водните нива в средното и долното течение на основната река ще се повишават, вследствие на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 07, 08и 09.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (06.06) и през следващите три дниречните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. като в резултат на оттичане         повишения ще има         в средното и долното         течения на основната река. В следобените часове на 09.09 ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките         във водосбора над         щз. Панчарево. Водните         количества ще бъдат         под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 07, 08 и 09.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (06.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са вероятни незначителни повишения на нивата на реките Голяма река и Джулюница в долните им течения в периода 07-08.06. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 07, 08, 09, 10 и 11.06.2019 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. В резултат на валежи, в периода 09-11.06 се очaкват повишения на речните нива в долната част от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (06.06) и през следвашите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. На 07.06 в следобедните часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосборите северно от река Камчия и реките Ропотамо, Велека и Резовска, и на 09.06 в следобедните и вечерни часове във водосборите на Севверночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (06.06) и през следващите 3 дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществено изменение. Днес, в резултат на валежи, в следобедните и вечерни часове се очакват краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосбора на р. Марица и в горните части от водосбора на р. Тунджа (над яз. Копринка). Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи са вероятни краткотрайни повипшения на речните нива днес и утре, по-съществени на 07.06 в следобедните часове във водосбора на р. Места. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

На 7 юни 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

 

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 06.06.2019 г. е 4 457,0 млн. м3 и представлява 68,7 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,2% повече от обемите на 05.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,7% от общия им обем;
  • напояване – 54,1% от общия им обем;
  • енергетика – 77,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 360,105 млн. м3, което е 72,4% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 291,049 млн. м3, което е 75,1% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ 118,326 млн. м3, което е 75,5% от общия му обем

2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 103,376 млн. м3, което е 72,7 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 190,996 млн. м3, което е 47,7% от общия му обем.