Не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки

07 юни 2019 | 16:29

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -15 см до +14 см, за водосбора на р. Искър от -45 см до +16 см, за водосбора на р. Вит от -25 см до +14 см; за водосбора на р. Осъм от -104 см до +31 см; за водосбора на р. Янтра от -19 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -33 см до 0 см. В резултат на валежи са се повишавали нивата на реките Бели Осъм (с до 31 см) и Янтра в горното течение (с до 88 см. при гр. В. Търново). В резултат на действието на хидротехнически съоръжения по-съществено се е повишило нивото на р. Искър в средното течение (с до 56 см). Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове на реките в басейна са около и под праговете за високи води. С водни количества под прага за средни води са реките Черни Вит при с. Черни Вит и Голяма река при гр. Стражица.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Повишения, в резултат на валежи са отчетени основно при Родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -31 см до +27 см; за водосбора на р. Арда от -16 см до +25 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирани по-значителни изменения на нивата на: р. Въча (±138 см), горното течение на р. Марица (от -77 до +44 см при гр. Белово) и средното течение на р. Луда Яна (от -37 до +69 см при с. Росен). Водните количества на реките във водосбора на р. Арда са под праговете за средни води. Във водосбора на р. Тунджа водните количества са под праговете за средни води, с изключение на р. Тунджа при гр. Павел баня, където водното количество е около прага за високи води. Във водосбора на р. Марица с водно количество около праговете за високи води са реките Тополница при с. Поибрене, Марица в основното течение и Сазлийка при гр. Гълъбово, като при останалите наблюдателни пунктове във водосбора реките протичат с водни количества под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -2 см до +4 см, а във водосбора на р. Струма ±11 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (07.06) и утре речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи се очакват по-съществени повишения през нощта срещу 09.06 и до обяд на 09.06 в планинските части от водосбора на р. Вит, във водосбора на р. Осъм, в горното течение на р. Янтра и в притоците ѝ р. Дряновска и р. Белица, както и в горните части от водосбора на р. Русенски Лом. В следобедните часове на 09.06 по-съществено повишение се очаква в долното течение на р. Искър. На 10.06 отново се очакват повишения на речните нива в басейна, по-съществени в следобените часове във водосбора на р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09 и 10.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (07.06 ) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение на речните нива във водосбора. В резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива, по-съществено днес и на 10.06 в горното течение на основната река и в притоците ѝ р. Дългоделска Огоста, р. Златица, р. Бързия, р. Ботуня и р. Скът. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 08, 09и 10.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (07.06) и през следващите три дниречните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за08, 09 и 10.06.2019г. ще бъдат околосредномногогодишнитестойности. Днес (07.06) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 08-10.06, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозиранотоводноколичествовдолното течение на р. Черни Ломна08, 09, 10, 11 и 12.06.2019г. ще бъденадсредномногогодишнатастойност.Днес(07.06) и през следващите 3дни водните нивана рекитевъв водосбора ще останат без съществени изменения.В резултат на валежи, в периода 10-12.06 се очаква повишение на речните нива в долната част от водосбора. Воднотоколичествоще бъдепод прагаза внимание.

Черноморски басейн: Днес (07.06) и през следвашите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Вероятни са краткотрайни повишения на речните нива в басейна, по-съществени в сутрешните и обедните часове на 09.06. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Източнобеломорски басейн: Днес (07.06) и през следващите 3 дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществено изменение. На 09.06, в резултат на валежи, се очакват кртакотрайни повишения на речните нива, по-съществени във водосбора на р. Арда, в горните части от водосбора на р. Тунджа, в горното и средното течение на р. Марица и Родопските ѝ притоци. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

                                   Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (07.06) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Днес до края на деня са вероятни краткотрайни, несъществени повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 8 юни 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 07.06.2019 г. е 4 466,5 млн. м3 и представлява 68,8 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% повече от обемите на 06.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 77,9% от общия им обем;
  • напояване – 54,3% от общия им обем;
  • енергетика – 77,5% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 358,908 млн. м3, което е 72,18% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 288,152 млн. м3, което е 74,31% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ 119,915 млн. м3, което е 76,52% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 104,721 млн. м3, което е 73,64 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 192,390 млн. м3, което е 48,10% от общия му обем.