Не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки

21 юни 2019 | 15:22

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са останали без съществена промяна. Краткотрайни повишения на водните нива, в резултат на валежи са регистрирани на отделни измервателни пунктове. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -14 до +18 см, р. Искър от -19 см до +18 см, за водосбора на р. Вит от -14 см до +20 см; за водосбора на р. Осъм от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -17 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -17 см до +3 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, Джулюница при с. Джулюница и Черни Лом при с. Широково.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Въча (от -85 см до +86 см при гр. Девин), и Марица при гр. Белово (от -75 см до +79 см) и Тунджа при с. Баня (от -51 см до +51 см). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +32 см; за водосбора на р. Арда от -16 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -4 см до +10 см, а за водосбора на р. Струма от -16 см до +18 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.06) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В периода 21-23.06, вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива, по-съществени както следва: в следобедните часове на 21.06 горните и средните части от водосбора на р. Янтра и във водосбора на р. Русенски Лом; в следобедните и вечерни часове на 22.06 във водосбора на р. Осъм; в следобедните и вечерни часове на 23.06 във водосборите на реките западно от Огоста; През нощта на 23 срещу 24 и на 24.06 ще има повишения на речните нива в басейна в резултат на валежи, по-значителни ще са във водосборите на реките западно от р. Искър, в средните части от водосбора на р. Искър (р. Малък Искър) и в горните и средните части от водосбора на р. Вит.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения вечерта на 23.06 и през нощта на 23 срещу 24.06: във водосборите на р. Габерска и р. Нишава; в горното и средното течение на р. Огоста - по основната река след гр. Монтана и в притоците ѝ р. Шугавица, р. Ботуня, р. Въртешница (в района на гр. Враца), р. Рибене и в горното течение на р. Скът, в средното течение на р. Искър – по основната река (от с. Елисейна до вливането на р. Златна Панега) и в притоците ѝ р. Блато, р. Малък Искър, р. Златна Панега и р. Гостиля; в горното и средното течение на р. Вит – по основната река и в притоците ѝ р. Бели Вит, р. Черни Вит и р. Калник; в горното течение на р. Черни Осъм.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.06) и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи вечерта на 23.06 и през нощта на 23 срещу 24.06 ще има повишения на речните нива в горните и средните части от водосбора. По-значителни ще бъдат повишенията по основната река след гр. Монтана и в притоците р. Шугавица, р. Ботуня, р. Въртешница (в района на гр. Враца), р. Рибене и в горното течение на р. Скът. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. На 24.06 е възможно водните количества на р. Огоста при с. Кобиляк и при с. Бутан да преминат над жълтия праг за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.06) и през следващите два дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 23 срещу 24 и на 24.06 речните нива във водосбора ще се повишат. Значителни ще са повишенията на водните нива в средното и долното течения на основната река и в притоците ѝ р. Блато, р. Малък Искър, р. Златна Панега и р. Гостиля. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24.06.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (21.06) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24, 25 и 26.06.2019г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (21.06) и през следващите 4-5дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (21.06) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Днес и утре в следобедните часове, в резултат на валежи се очакват краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Батова и в горната част от водосбора на р. Луда Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (21.06) и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи се възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица в следобедните и вечерни часове. На 24.06 в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в басейна, по значителни ще са те в планинските части от водосборите на р. Тунджа и р. Марица и в целия водосбор на р. Арда.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения вечерта на 23.06 и през нощта на 23 срещу 24.06: в горното течение на р. Тополница (в района на с. Антон и гр. Копривщица).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (21.06) и през следващите два дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В периода 21-23.06, вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в следобедните и вечерни часове. По-съществени ще са те в горната част от водосбора на р. Места. През нощта на 23 срещу 24 и на 24.06 в резултат на валежи ще има повишения на водните нива в реките от басейна. По-значителни ще са в горните и средни части от водосбора на р. Струма и в Горните части от водосбора на р. Места.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения във вечерните часове на 23.06 в горното течение на р. Струма (в района на яз. Пчелина).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 22 юни 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления. Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.06.2019 г. е 4 459,6 млн. м3, представлява 68,7% от сумата на общите им обеми и е с 0.1% по-малка от сумата от обемите на 20.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,4% от общия им обем;
  • напояване – 55,1% от общия им обем;
  • енергетика – 76,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. за Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 340,659 млн. м3, което е 68,51% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 276,532 млн. м3, което е 71,31% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 121,399 млн. м3, което е 77,47% от общия му обем.

  1. 2. за Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 102,805 млн. м3, което е 72,29% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 203,845 млн. м3, което е 50,96% от общия му обем.