Не се очаква съществено изменение в състоянието на речните нива

30 април 2019 | 15:19

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се понижили. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -8 см до +9см; за водосбора на р. Искър с от -19 см до +7см; за водосбора на р. Вит от -13 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -17 см до +7 см; за водосбора на р. Янтра от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води са реките Искър при с. Бели Искър, Бели Вит при гр. Тетевен, Вит при с. Крушовица и Осъм при гр. Троян.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5см до +4 см. Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е река Провадийска при гара Синдел.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +22 см; за водосбора на р. Арда от -11 см до +11 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на нивото на р. Въча в горното течение (от -74 см до +73 см). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води са реките Тунджа при гр. Павел баня и Въча при м. Забрал.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение.Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +4 см, а за водосбора на р. Струма от -6 см до +9 см. Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води е река Места при м. Момина кула.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (30.04) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи са вероятни краткотрайни повишения на речните нива в басейна, днес (30.04), както и на 02.05.2019. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01,02 и 03.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (30.04) и през следващите три дни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 01, 02 и 03.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (30.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 01, 02 и 03.05.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (30.04) и през следващите2 дни вследствие на валежи и оттичане водните нива ще се повишат незначително. На 03.05 водните нива ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 01, 02, 03, 04 и 05.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (30.04) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (30.04) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи са вероятни краткотрайни повишения на речните нива в басейна днес 30.04 и на 02.05.2019 г. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (30.04) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи, в периода до 02.05.2019 г. са вероятни минимални, краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (30.04) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи, в периода до 02.05.2019 г. са вероятни минимални, краткотрайни повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 1 май 2019 г. в Дунавската равнина ще духа силен западен вятър с пориви до 22-24 м/сек. НИМХ обявява предупреждение от първа степен, жълт код, за силен вятър в области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград и Силистра.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.04.2019 г. е 4 334,2 млн. м3, представлява 66,8% от сумата на общите им обеми, което е с 0,7% повече от обема на 25.04.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,7% от общия им обем;
  • напояване – 53,3% от общия им обем;
  • енергетика – 75,0% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 397,704 млн. м3, което е 79,98% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 310,200 млн. м3, което е 80% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 126,347 млн. м3, което 80,63% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 90,284 млн. м3, което е 63,48% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 176,188 млн. м3, което е 44,05% от общия му обем.