Не се очаква съществено изменение в състоянието на реките

09 май 2019 | 16:04

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -13 см до +11 см; за водосбора на р. Вит от -9 см до +3 см; за водосбора на р. Осъм от -20 см до +1 см; за водосбора на р. Янтра от -21 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -28 см до +2 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в долното течение на р. Огоста (от -32 см до +34 см) и в средното течение на р. Искър (от -13 см до +16 см). Водните количества на по-голямата част от реките са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи води са р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец, р. Искър при с. Бели Искър и при гр. Нови Искър.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -18 см до +2 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от в басейна са се понижавали. В резултат на оттичане са се повишили нивата на реките Марица в долното течение, Сазлийка и Харманлийска. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -19 см до +25 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +2 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Марица при гр. Белово (от -73 см до +71 см) и на р. Въча от -131 см до +129 см.). Водните количества на почти всички реки са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи е р. Въча при м. Забрал.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -8 см до +3 см, а за водосбора на р. Струма от -8 см до +5 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (09.05) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. В резултат на валежи, от вечерните часове на 09.05, както и на 10.05 се очакват краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (09.05) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 10, 11 и 12.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (09.05) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения са възможни днес (09.05) във водосбора над яз. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 10, 11 и 12.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (09.05) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 10, 11, 12, 13 и 14.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (09.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (09.05) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. На 10 и 11.05, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (09.05) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. На 10 и 11.05, в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (09.05) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. През нощта на 09 срещу 10.05 са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на десните притоци на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 10 май 2019 г. на територията на страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 09.05.2019 г. е 4 335,2 млн. м3, представлява 66,8% от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 08.05.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 75,2% от общия им обем;
  • напояване – 53,1% от общия им обем;
  • енергетика – 75,1% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 384,766 млн. м3, което е 77,38% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 311,525 млн. м3, което е 80,34% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 109,850 млн. м3, което 70,10% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 92,066 млн. м3, което е 64,74% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 175,528 млн. м3, което е 43,88% от общия му обем.