Не се очакват съществени изменения на речните нива

02 ноември 2017 | 16:31

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания от (- 14/+ 14 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Марица и Арда. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 9 см

Черноморски басейн: колебания от - 20 см до + 5 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 14 см до + 14 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. В сутрешните часове на 4 ноември в резултат на валежи са възможни незначителни колебания на нивата в горното течение на р. Осъм и във водосбора на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 3, 4 и 5 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 3, 4 и 5 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. На 3 и 4 ноември в резултат на валежи са възможни незначителни колебания в горното течение на основната река и във водосборите на притоците ѝ  Джулюница и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 ноември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни водните нива в целия басейн ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 3 ноември 2017 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.
Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 2 ноември 2017 г. е 3806,7 млн. м3 и представлява 58,6% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78, 6% от общия им обем
  • напояване – 42, 7% от общия им обем
  • енергетика – 67, 5% от общия им обем.