Не се очакват съществени изменения на речните нива

23 май 2018 | 15:13

Възможни са повишения на речните нива в резултат на валежи в Западнобеломорски басейн.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в долното течение на река Огоста и в средното и долно течение на река Искър от -21 см до +19 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките западно от река Искър са около и под праговете за високи води, а в останалите реки от басейна водните количества са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -8 см до +2 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на река Марица с до -125/+119 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -12 см до +14 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества при Белово и Пазарджик на река Марица и на река Сазлийка при Гълъбово са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +9 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре, речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните  часове са възможни краткотрайни повишения на речните нива главно в планинските части от водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, както и във водосборите на реките Ерма, Габерска, Нишава и Височка (Сребърна). На 25 май речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения на речните нива във водосборите на добруджанските реки. На 26 май повишения на речните нива, в резултат на валежи са възможни в горните части от водосбора на река Искър и във водосборите на реките западно от река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 май 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. На 24 и 26 май в следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите: над яз. Искър и река Малък Искър, в резултат на валежи. В останалите дни в периода от днес до 28 май речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като повишение в резултат на оттичане са възможни в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 24, 25 и 26 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 24, 25, 26 и 27 май 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре, водните нива на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 25 и 26 май в следобедните часове са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в реките от басейна, в резултат на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес в резултат на валежи в следобедните часове, са възможни краткотрайни повишения на речните нива в  рилските и родопските притоци на река Марица, в останалата част от басейна не се очакват повишения на речните нивата.  Утре в следобедните и вечерни часове ще има повишения на речните нива в планинските водосбори от горното течение на река Марица и в горните части от водосбора на река Арда.  На 25 и 26 през деня водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще са без изменения. В следобедните и вечерни часове  на 26 май, в резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в старопланинските водосбори от горното течение на река Марица.

В следобедните часове на 23.05.2018 г., в резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в горните части от водосбора на р. Тенесдере (приток на р. Въча).

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: от обедните часове днес и утре, речните нива ще се повишават, в резултат на валежи. По-значителни ще са повишенията на водните нива в следобедните часове на 24 май в пиринските притоци на реките Места и Струма. На 25 и 26 май водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В следобедните часове на 23.05.2018 г., в резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във водосбора на р. Дамяница (притоци на р. Места). В следобедните часове на 24.05.2018 г., в резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във водосборите на р. Джерман и р. Градевска (притоци на р. Струма) и р. Бъндерица и р. Бяла (притоци на р. Места).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 24 май 2018 г. НИМХ издава предупреждение жълт код за валежи и гръмотевични бури в областите Благоевград и Кюстендил.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.05.2018 г. е 5 142,1 млн. м3 и представлява 79,2% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 89,9% от общия им обем;
  • напояване – 66,8% от общия им обем;
  • енергетика – 86,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 439,900 млн. м3, което е 88,5 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 320,361 млн. м3, което е 82,6 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 149,975 млн. м3, което 95,7 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 98,339 млн. м3, което е 69,1 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 255,914 млн. м3, което е 64,0 % от общия му обем.

Продължава контролираното освобождаване на енергийно-непреработени води от язовир „Искър“ в размер на 15 м3/сек.