Не се очакват съществени промени в речните нива

03 април 2019 | 14:44

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -5 см до +4 см; за водосбора на р. Искър от -9 см до +8 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +8 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±4 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения речните нива в средното и долно течение на р. Искър (от -16 см до +19 см). Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -2 см до +3 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа - от -7 см до +7 см; за водосбора на р. Марица - от -10 см до +7 см; за водосбора на р. Арда - от -12 см до +15 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивото на р. Въча при гр. Девин (от -133 см до +133 см). Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Въча при местността Забрал е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -4 см до +4 см, а за водосбора на р. Струма са -5 см до +7 см. Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (03.04) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (03.04) и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.04.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (03.04) и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 04, 05 и 06.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (03.04) и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 04, 05, 06, 07 и 08.04.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (03.04) и през следващите 4-5 дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (03.04) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществено изменения или се понижават. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (03.04) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение на речните нива на наблюдаваните реки в басейн. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (03.04) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществено изменение. В резултат на валежи днес (03.04) са възможни незначителни повишения на речните нива в Рилските и Пирински притоци на р. Струма и р. Места. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 4 април 2019 г. опасни метеорологични явления не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 03.04.2019 г. е 4 020,4 млн. м3, представлява 61,9 % от сумата на общите им обеми и съответства на общите обеми от 02.04.2019 г. 

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 73,4% от общия им обем;
  • напояване – 51,3% от общия им обем;
  • енергетика – 67,4% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 370,457 млн. м3, което е 74,50% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 291,534 млн. м3, което е 75,18% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 115,678 млн. м3, което 73,82% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 68,662 млн. м3, което е 48,28% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 171,436 млн. м3, което е 42,86% от общия му обем.