Незначителни повишения на речните нива

17 май 2019 | 16:41

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +20 см, за водосбора на р. Искър от -20 см до +35 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +33 см; за водосбора на р. Осъм от -26 см до +59 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +11 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +9 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Мусаленска Бистица при лет. Боровец, р. Искър в горното и средно течение, р. Вит в горното течение и р. Осъм в горното и средно течение, които са с водни количества около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения или са се повишили незначително, вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +9 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения или са се повишили, в резултат на валежи. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -20 см до +53 см; за водосбора на р. Марица от -20 см до +46 см; за водосбора на р. Арда от -33 см до +10 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата в горното и средното течение на р. Марица (до -65/+61 см при гр. Белово) и в средното и долно течение на р. Въча (с до -79/+79 см при м. Забрал). Водните количества на почти всички реки са около и под праговете за средни води. С водно количество около прага за високи са р. Марица при м. Забрал и р. Тунджа при гр. Павел баня.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки във водосбора на р. Струма са се повишили незначително, вследствие на валежи, а тези във водосбора на р. Места са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -2 см до +3 см, а в останалата част от водосбора на р. Струма от -25 см до +19 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на р. Струма и притоците ѝ р. Елешница, р. Струмешница и горното течение на р. Места са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (17.05) речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения все още са възможни в долните течения на основните реки. На 18.05 незначителни повишения на речните нива ще има само във водосборите на р. Русенски Лом и добруджанските реки, в резултат на валежи. На 19 и 20.05 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.05.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане днес и утре водните нива в средното и долното течение на основната река ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 18, 19 и 20.05.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. От днес (17.05) речните нива във водосбора постепенно ще започнат да се понижават. В периода 17-18.05 ще се повишат водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20.05.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (17.05) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Днес все още ще има повишения във водосбора на р. Росица, вследствие на валежи и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 18, 19, 20, 21 и 22.05.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (17.05) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 17-19.05 са възможни незначителни повишения на речните нива, основно в долните части от водосбора. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре (17 и 18.05) в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива в басейна, главно в планинските части на водосбора на р. Камчия. На 19 и 20.05 речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (17.05), в резултат на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в реките от басейна. През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения в средните и долните течения на основните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (17.05) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 18 май 2019 г. в страната не се очакват опасни метеорологични явления.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17.05.2019 г. е 4 244,0 млн. м3, представлява

66,3% от сумата на общите им обеми, като е с 0,1% повече от обема на 16.05.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,9% от общия им обем;
  • напояване – 53,1% от общия им обем;
  • енергетика – 74,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 369,914 млн. м3, което е 74,39 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 297.632 млн. м3, което е 76,75 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 118,326 млн. м3, което 75,51% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 90,536 млн. м3, което е 63,66% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 175,660 млн. м3, което е 43,92% от общия му обем.