НИМХ – БАН обяви за утре оранжев код в 8 области, в 5 – жълт код , а в 6 предупреждава за силен вятър

30 ноември 2017 | 17:22

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на по-голямата част от реките в страната са се понижавали през изминалото денонощие. По-съществени  повишения в резултат на снеготопене и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени във водосбора на р. Искър до + 16 см (Дунавски басейн) и във водосбора на р. Марица до + 20см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са под и около праговете за високи и средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 16 см

Черноморски басейн: понижения до - 12 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 25 см до + 20 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: в резултат на снеготопене днес речните нива на реките разположени западно от р. Янтра ще се повишават незначително. На 1, 2 и 3 декември вследствие на валежи от дъжд и снеготопене водните нива в басейна ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията утре във водосборите на реките западно от р. Осъм. На втори във водосборите на реките Осъм, Янтра и Русенски Лом. На 3 декември в резултат на валежи повишения ще има във водосборите на добруджанските реки, а вследствие на оттичане повишения ще има в средните и долните течения на основните реки в басейна.

От ранните часове утре и в събота има вероятност за поройни наводнения във водосборите на реките Ерма, Габерска, Нишава, Тимок, Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица, в горното и средното течение на р. Огоста и р. Искър (в притоците ѝ Витошка Бистрица, Владайска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега) и в горното течение на р. Янтра (в притоците ѝ Росица, Джулюница, Голяма река). Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 декември  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива ще бъдат без съществени изменения. В периода, от вечерните часове на 1 и на 2 декември в резултат на валежи и снеготопене, ще има значително повишение на водните нива и опасност от поройни наводнения във водосборите на реките Владайска (Суходолска, Перловска, Слатинска), Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър и Златна Панега. На 2 декември водното количество на р. Искър при гр. Нови Искър ще бъде над жълтия праг за предупреждение. На 2 и 3 декември ще бъде значително повишението на водното ниво в средното и долното течение на основната река. На 3 водното количество на р. Искър при с. Ореховица ще бъде около жълтия праг за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 1, 2 и 3 декември, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. От вечерните часове утре до сутрешните часове на 3 декември, вследствие на валежи се очакват повишения на речните нива в целия водосбор. В този период са възможни поройни наводнения в старопланинските части от водосбора. От вечерните часове на 3 декември ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане на 3 и 4 декември ще има значителни повишения в долното течение на основната река. Водното количество на р. Янтра при Габрово ще премине над жълтия праг за внимание в сутрешните часове в събота. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 декември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нивата в горните части от водосбора временно ще се понижават, като вследствие оттичане ще има незначителни повишения на речните нива в долните части на основните реки от водосбора. В периода 1-4 декември вследствие на валежи, се очакват нови значителни повишения на речните нива във водосбора. Първите 2 дни – главно в горните и средни части от водосбора, от 3 декември – в средните и долни части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 2 и 3 декември в резултат на валежи от дъжд ще има повишения на водните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат на 2 и 3 декември във водосбора на р. Камчия, а на 3 и във водосборите на южночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн: днес в резултат на снеготопене речните нива в планинските части от водосборите на реките в басейна ще се повишават незначително. В периода от ранните часове на 1 до 4 декември в резултат на валежи от дъжд и на снеготопене водните нива в басейна ще се повишат. По-значителни ще бъдат повишенията на 1 в горните течения на Тунджа, Марица, Арда и притоците ѝ Върбица и Крумовица. На 2 в горните и средните течения на реките Тунджа и Марица и във водосборите на р. Арда и р. Бяла. На 3 декември вследствие на валежи от дъжд и оттичане по-значителни ще бъдат повишенията в целия водосбор на Тунджа, в средното и долното течение на Марица и в целия водосбор на Арда.

От вечерните часове утре ще има значителни повишения на водните нива в басейна и са възможни локални поройни наводнения в горното течение на Тунджа, в горното течение на Марица и родопските ѝ притоци, както и в горното течение на Арда и притоците ѝ Върбица и Крумовица.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че:

 • Водните нива на р. Марица при Пловдив има вероятност да достигне жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 2 декември
 • Водните нива на р. Съзлийка при е в обедните часове на 4 декември
 • Водните нива на р. Марица при Свиленград има вероятност да достигне жълтия праг на предупреждение в сутрешни часове на 3 декември
 • Водните нива на р. Тунджа при Ямбол има вероятност да достигне жълтия праг на предупреждение в сутрешни часове на 3 декември
 • Водните нива на р. Тунджа при Елхово има вероятност да достигне жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 3 декември

Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че:

 • Водното количество на р. Черна при Смолян се очаква да премине жълтия праг на внимание от вечерните часове днес до следобедните часове на 3 декември
 • Водното количество на р. Арда при Рудозем ще премине над жълтия праг на внимание в сутрешните часове на втори до следобедните часове на 3 декември
 • Водното количество на р. Елховска при Рудозем се очаква да премине жълтия праг за внимание от ранните сутрешните часове на втори до следобедните часове на 3 декември
 • Водното количество на р. Върбица при Златоград се очаква да премине жълтия праг за внимание от сутрешните часове на втори до следобедните часове на 3 декември
 • Водното количество на р. Върбица при с. Върли Дол се очаква да премине жълтия праг за внимание от сутрешните часове до следобедните часове на 2 декември
 • Водното количество на р. Елбасан дере при Крумовград се очаква да премине жълтия праг за внимание от сутрешните часове на втори до сутрешните часове на 3 декември

Западнобеломорски басейн: днес в резултат на снеготопене речните нива в басейна ще се повишават незначително. На 1, 2 и 3 декември в резултат на валежи от дъжд и снеготопене водните нива на реките в басейна значително ще се повишат, като в долните течения на реките Места и Струма са възможни локални разливи.

На 1 и 2 декември са възможни локални поройни наводнения в басейна – на първи в горното течение на р. Струма и във водосборите на Лебница и Струмешница, а на 2 декември във водосборите на реките Доспат, Места и в средното и долното течение на р. Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

За 1 декември 2017 г. НИМХ – БАН издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за опасни количества на валежите (между 35 и 65 л/кв.м, в отделни райони и повече) в 8 области (София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали) в югозападната част от страната. В местата със снежна покривка, с очакваните валежи от дъжд и умерения до силен вятър, снеготопенето ще е интензивно. В 5 области (Видин, Монтана, Враца, Ловеч и планинската част на област Пловдив) издаденият код от първа степен (жълт) е за валежи между 20 и 30 л/кв.м. В 6 области от Източна България предупреждението е за силен юг-югозападен вятър.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 30.11.2017 г. е 3 786,9 млн. м3 и представлява 58,3 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 76,6 % от общия им обем
 • напояване – 42,8 % от общия им обем
 • енергетика – 67,1 % от общия им обем.