НИМХ-БАН прогнозира понижение на речните нива

14 февруари 2017 | 14:39
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са количествата на някои пунктове за наблюдение в Дунавския басейн, повечето от наблюдаваните пунктове в Черноморския басейн и отделни пунктове за наблюдение в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейни. Поради ниските температури се наблюдава образуване на брегови лед в отделни участъци на р. Осъм в района на гр. Троян и гр. Ловеч (Дунавски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +13 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -16 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +9 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +14 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес водните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на снеготопене през следващите три дни (15, 16 и 17 февруари) се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще са повишенията във водосборите на реките западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17 февруари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През деня на 15, 16 и 17 февруари, в резултат на снеготопене, ще се повишат водните нива на реките в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес в по-голяма част от басейна речните нива ще останат без съществени изменения. През следващите три дни (15, 16 и 17 февруари) са възможни краткотрайни повишения на речните нива в притоците на р. Марица, в резултат на частично снеготопение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/ На 15 февруари 2017 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.02.2017 г. е 3 644,2 млн. куб. м и представлява 56,1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 71,4% от общия им обем;
  • напояване – 48,1% от общия им обем;
  • енергетика – 58,5% от общия им обем.