НИМХ-БАН прогнозира повишение на речните нива вследствие на снеготопене

22 февруари 2017 | 15:21
През изминалото денонощие водните нива на по–голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на оттичане са отчетени повишения при отделни измервателни пунктове главно в долните течения на реки от Дунавския и Източнобеломорския басейн, като по-значителни са на р. Русенски Лом при с. Божичен – с +22 см и на р. Тунджа при гр. Елхово – с +12 см. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом (Дунавски басейн), Харманлийска при гр. Харманли (Източнобеломорски басейн) и по-голяма част от  наблюдаваните реки в Черноморски басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +22 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -28 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -37 см до +12 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +7 см. На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и утре, вследствие на снеготопене речните нива в целия басейн ще се задържат високи. На 24 февруари речните нива временно ще се понижават като на 25 февруари, в резултат на валежи от дъжд, речните нива в басейна ще започнат отново да се повишават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 февруари ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес в резултат на снеготопене ще се повишат водните нива на реките във водосборите на р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. На 23 февруари водните нива на реките ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 24 и 25 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. През следващите 2-3 дни, в резултат на снеготопене, ще се повишават водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата в басейна ще останат без съществени измения, като днес все още са възможни повишения на нивата в долните му части. От 25 февруари, вследствие на валежи от дъжд, се очакват нови повишения във водосбора. Водните количесства ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес в резултат на снеготопене речните нива в басейна ще се задържат високи. На 23 и 24 февруари речните нива в басейна временно ще се понижават. На 25 февруари, вследствие на валежи от дъжд се очаква нивата на реките в басейна да започнат да се повишават. Източнобеломорски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се задържат високи, вследствие на снеготопене. По-съществени повишения се очакват в горните течения на реките Тунджа и Марица (планинските части от водосборите на родопските и старопланинските сп притоци), както и във водосбора на р. Арда. На 24 февруари водните нива ще започнат да се понижават, като повишения са възможни в долните части на основните реки, вследствие оттичане. На 25 февруари, вследствие на валежи, от дъжд се очакват нови повишения на речните нива в басейна. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Според последните симулации на модела водното количество на р. Черна река при гр. Смолян има вероятност да премине жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 23 февруари. Западнобеломорски басейн: Днес и утре, в резултат на снеготопене и оттичане, се очаква водните нива басейна да се задържат високи. На 24 февруари се очаква речните нива в басейна временно ще се понижават. На 25 февруари се очаква водните нива в басейна да започнат да се повишават, вследствие на валежи от дъжд. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/ На 23 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 22.02.2017 г. е 3 659,3 млн. куб. м и представлява 56,3% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 71,6% от общия им обем;
  • напояване – 48,2% от общия им обем;
  • енергетика – 58,8% от общия им обем.