НИМХ не прогнозира съществени изменения на речните нива

25 септември 2018 | 16:56

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения през последното денонощие. Незначителни повишения, вследствие на валежи, са регистрирани във водосбора на р. Русенски Лом. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 18 см до + 14 см; за водосбора на р. Вит от - 7 см до + 10 см; за водосбора на р. Осъм от - 8 см до + 15 см; за водосбора на р. Янтра от - 7 см до + 10 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 4 см до + 12 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от - 6 см до + 5 см. Водните количества в реките са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 6 см до + 11 см; за водосбора на р. Марица от - 13 см до + 12 см; за водосбора на р. Арда от - 22 см до + 28 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча от - 97 см до + 98 см. Водните количества на реките във водосборите на р. Тунджа и р. Арда са около праговете за ниски води, а във водосбора на р. Марица – около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 5 см до + 3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 26, 27 и 28 септември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28 и 29 септември водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: днес  ще има незначителни повишения на водните нива, главно на реките разположени на север от р. Камчия. През следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения или ще се понижават и ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни водните нива на реките ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 26 септември 2018 г. НИМХ обявява предупреждение от първа степен (жълт код) за силен и временно бурен североизточен вятър в областите Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Бургас, Варна и Добрич. 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25.09.2018 г. е 4371,0 млн. м3 и представлява 67,4% от сумата на общите им обеми, което e 1,0% по-малко в сравнение с 21.09.2018 г. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79,5% от общия им обем
  • напояване –55,3% от общия им обем
  • енергетика – 74,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ – 346,192 млн. м3, което е 69,62% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ 245,129 млн. м3, което е 63,21% от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ – 110,995 млн. м3, което 70,83 % от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ 38,007 млн. м3, което е 26,73% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 186,166 млн. м3, което е 46,54% от общия му обем.