НИМХ не прогнозира съществени изменения на речните нива

05 септември 2018 | 16:00

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в по-голяма част са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. Без съществени изменения са останали речните нива във водосбора на р. Русенски Лом. Регистрираните изменения са за водосбора на р. Искър от - 39 см до + 36 см; за водосбора на р. Вит от - 25 см до + 24 см; за водосбора на р. Осъм от - 24 см до + 27 см; за водосбора на р. Янтра от - 14 см до + 30 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 1 см до + 2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Осъм при Троян и на р. Росица при Севлиево са около прага за високи води.

Черноморски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните повишения на речните нива в басейна са до + 2 см. Водните количества в реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Незначителни повишения, вследствие на валежи има във водосбора на р. Тунджа. Регистрираните изменения на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 6 см до + 9 см; за водосбора на р. Марица от - 19 см до + 25 см; за водосбора  на р. Арда от - 31 см до + 25 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и на притока ѝ р. Въча с от - 138 см  с до + 139 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива за водосбора на р. Струма са от - 8 см до + 8 см и за водосбора на р. Места от - 1 см до + 1 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: в резултат на валежи днес ще има незначителни повишения на речните нива на по-голяма част от реките в басейна. По-съществени повишения са възможни в планинските части от  водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, както и и целите водосбори на Вит, Осъм и Янтра. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане утре ще има повишения на речните нива в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.             Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 септември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. днес и утре в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“: Батулийска, Искрецка, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 6, 7 и 8 септември, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Вследствие на валежи днес ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия водосбор. През следващите 3 дни речните нива ще се понижават, като вследствие оттичане утре ще има незначителни повишения на нивата в средното и долно течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 6, 7, 8 и 9 септември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и утре вследствие на валежи и оттичане ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. На 7 и 8 септември речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: в резултат на валежи днес ще има незначителни повишения на водните нива в реките от басейна. По-съществени повишения са възможни в горните и средни части от водосбора на реките Провадийска и Камчия. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В резултат на интензивни валежи днес са възможни поройни наводнения обедните и следобедни часове във водосбора на р. Камчия (горните и средни части от водосборите на р. Голяма и Луда Камчия.

Източнобеломорски басейн: вследствие на валежи днес ще има повишения на водните нива на реките в басейна, главно в планинските части от водосборите и в средното и долно течение на р. Тунджа и горното течение на р. Арда. През следващите 3 дни водните нива на реките от басейна ще се понижават, като до 7 септември ще има повишения на нивата в средното и долно течение на Тунджа и Марица.

  • фСистемата за ранно предупреждение на НИМХ прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на река Черна при Смолян има вероятност да достигне жълтия праг за внимание в следобедните часове днес.

Западнобеломорски басейн: краткотрайни повишения на речните нива ще има днес в планинските части от водосборите на Места и Струма. По-съществени повишения са възможни в пиринските притоци на двете реки. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в обедните и следобедни часове днес във водосборите на реките Ретиже, Туфча и Костена (пирински притоци на Места) и р. Пиринска Бистрица (приток на Струма).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

На 5 и 6 септември 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

 Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 5 септември 2018 г. е 4655.9 млн. м3 и представлява 71.7 % от сумата на общите им обеми, което e 0.2% по-малко в сравнение с 04.09.2018 г. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 84.6% от общия им обем
  • напояване – 58.5% от общия им обем
  • енергетика – 79.7% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Яз. „Кърджали“ 372.497 млн. м3, което е 74.91% от общия му обем

Яз. „Студен кладенец“ – 275.365 млн. м3, което е 71.01% от общия му обем

Яз. „Ивайловград“ 114.965 млн. м3, което 73.37% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Яз. „Копринка“ – 52.134 млн. м3, което е 36.66% от общия му обем

Яз. „Жребчево“ – 200.800 млн. м3, което е 50.20% от общия му обем.