НИМХ обяви жълт код за дъжд за областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен и Бургас

26 ноември 2018 | 16:05

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -9 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +6 см; за водосбора на р. Осъм от -7 см до +4 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +3 см;  за водосбора  на  р. Русенски  Лом  от  -3 см до +2 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания в средното течение от водосбора на р. Искър от -17 до +16 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -3 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -12 см до +2 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +7 см; за водосбора на р. Арда от -17 см до +9 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча от -145 см до +145 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Марица при градовете Пловдив и Първомай са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -7 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Пиринска Бистрица при село Г. Спанчево е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ.

Дунавски басейн: Днес (26.11) речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 27 и 28.11 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна. Значителни повишения ще има през нощта на 27 срещу 28.11 и сутрешните часове на 28.11 във водосборите на р. Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки. От обедните часове на 28.11 ще започне процес на понижение на водните нива като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки до 29.11.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 27.11 и през нощта срещу 28.11.2018 г. във водосборите на р. Янтра (горните и средните части от водосбора с изключение на водосбора на р. Росица), р. Русенски Лом (горните и средни части от водосбора), р. Сухата река (Добруджански реки).

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: водните количества на 27, 28 и 29.11.2018 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес и утре (26 и 27.11) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 27.11 и на 28.11 в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 27, 28 и 29.11.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.11) и през следващите три дни речните нива в по-голяма част от водосбора ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 27.11 и през нощта срещу 28.11 са възможни незначителни повишения във водосборa на река Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 27, 28 и 29.11.2018 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (26 и 27.11) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 27.11 и през нощта срещу 28.11 вследствие на валежи ще има значителни повишения в целия водосбор. От обедните часове на 28.11 ще започне процес на понижение на водните нива, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долното течение на основната река до късните вечерни часове на 28.11 На 29.11 процеса на понижение ще се запази. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29 и 30.11.2018 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (26.11) водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. През следващите 2-3 дни, вследствие на валежи ще има повишения на речните нива. Значителни повишения ще има във вечерните часове на 27.11 и през нощта срещу 28.11 в целия водосбор. От обедните часове на 28.11 ще започне процес на понижение на речните нива като до 29.11 ще има повишения в долните части на реките. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (26.11) речните нива в по-голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 26.11 са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна, вследствие на валежи. След временно понижение на речните нива в сутришните часове на 27.11, от следобедните и вечерни часове ще започнат повишения на речните нива в целия басейн. Повишенията ще продължат до сутрешните и обедни часове на 28.11. Значителни повишения ще има във водосборите на р. Провадийска, р. Камчия, р. Двойница, р. Вая, р. Хаджидере, р. Айтоска и всички южночерноморски реки. През деня на 28.11 ще започне процес на понижение на речните нива в целия басейн, като вследствие оттичане ще има повишения в долните части на основните реки.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 27.11 и през нощта срещу 28.11.2018 г. във водосборите на р. Камчия (р. Луда Камчия), р. Фандъклийска, р. Панаирдере, р.Двойница, р. Хаджидере и през нощта на 27 срещу 28 и сутринта на 28.11.2018 г. във водосборите на: р. Русокастренска; р. Средецка.

Източнобеломорски басейн: Днес (26.11) речните нива в голяма част от басейна ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 26.11, в резултат на валежи, са възможни незначителни повишения на речните нива в горните и средни части от водосбора на р. Арда и притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица. В следобедните и вечерни часове на 27.11, след временно понижение на речните нива ще започнат нови повишения в целия басейн. Значителни повишения се очакват през нощта срещу 28.11 във водосборите на притоците на р. Тунджа в средното и долно течение – р. Беленска, р. Асеновска, р. Мочурица, р. Боа, р. Дереорман, р. Коюнбунар, р. Поповска, р. Калница, р. Куруджа и р. Манастирска; в притоците в средното и долно течение на р. Марица – р. Въча, р. Чепеларска, р. Харманлийска, р. Лозенска, р. Бисерска, р. Рахманлийска, р. Сазлийка; р. Арда в горното и средно течение и притоците й р. Върбица и р. Крумовица и р. Бяла. От обедните часове на 28.11 ще започне процес на понижение на водните нива, като вследствие на оттичане ще има повишения на речните нива в долните течения на р. Марица и р. Тунджа до 30.11.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 27.11 и през нощта срещу 28.11.2018 г. във водосборите на: р. Тунджа (целия водосбора с изключение на притоците от горното течение на реката над яз. Копринка), р. Марица (във водосборите на притоците ѝ в средното течение (р. Въча, р. Първенецка, р. Чепеларска, р. Черкезица, р. Рахманлийска, р. Орумовска, р. Текирска, р. Старата река, р. Мартинска) и притоците от долното ѝ течение (р. Сазлийка, р. Бакърдере, р. Бисерска, р. Голяма, р. Лефченска, р. Каламица), р. Арда (водосбора на р. Крумовица) и р. Бяла.

Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

 • Водното ниво на р. Сазлийка при гр. Гълъбово ще достигне жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 28.11.
 • Водното ниво на р. Тунджа при Сливенски минерални Бани ще достигне жълтия на предупреждение в сутрешните часове на 28.11.
 • Водното ниво на р. Мочурица при с. Чарда ще достигне жълтия праг за предупреждение в следобедните часове на 28.11.
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Ямбол ще достигне жълтия праг за предупреждение в през нощта на 28 срещу 29.11.
 • Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово ще достигне оранжевия праг за предупреждение в сутрешните часове на 30.11.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

 • Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян ще премине над жълтия праг за предупреждение през нощта на 27 срещу 28.11.
 • Според последните симулации водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем не се очаква да премине над жълтия праг за предупреждение през следващите 5 дни.
 • Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград ще премине над жълтия праг за предупреждение през нощта на 27 срещу 28.11.

Западнобеломорски басейн: Днес (26.11) в обедните и следобедни часове, вследствие на валежи и снеготопене са възможни краткотрайни повишения на водните нива в басейна. След временно понижение на речните нива на 27.11 през деня, в следобедните и вечерни часове ще има повишения на водните нива в басейна в резултат на валежи. По-значителни ще бъдат те във вечерните часове на 27.11 в долните части на водосбора на р. Струма и притоците ѝ р. Струмешница и р. Пиринска Бистрица, и целия водосбор на р. Места и р. Доспат. През деня на 28.11 ще започне процес на понижение на речните нива, като вследствие оттичане ще има незначителни повишения в долните части на основните реки. Тенденцията към понижение ще се запази и на 29.11.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните  и вечерни часове на 27.11.2018 г. във водосборите на р. Струма (долните части от водосбора и притока ѝ р. Пиринска Бистрица), р. Места (средните и долни части от водосбора) и във вечерните часове на 27.11 и през нощта срещу 28.11.2018 г. във водосбора на р. Доспат.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 27.11.2018 г. (вторник) НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд в крайните южни райони на страната (областите Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен и Бургас). След обяд ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще се активизират. Очакват се значителни количества - 20-35 л/кв.м. През нощта срещу сряда валежите ще продължат.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26.11.2018 г. е 3 881,3 млн. м3 и представлява 59,8 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,5% по-малко от обема на 23.11.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 75,7 % от общия им обем;
 • напояване – 50,9 % от общия им обем;
 • енергетика – 63,8 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

 1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 263,117 млн. м3, което е 52,9 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 177,376 млн. м3, което е 45,7 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 121,151 млн. м3, което 77,3 % от общия му обем.

 1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 37,678 млн. м3, което е 26,5 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 167,740 млн. м3, което е 41,9 % от общия му обем.