НИМХ регистрира тенденцията към понижение на речните нива

10 октомври 2017 | 16:05

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страна през изминалото денонощие са се понижавали. Само в долните течения на реките Русенски Лом и Марица са отчетени повишения, следствие на оттичане (до + 108 см). Водните количества в по-голяма част от наблюдаваните реки са около и под праговете за средни води. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени повишения на речните нива в Източнобеломорския басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 44 см до + 108 см

Черноморски басейн: понижения до - 60 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 23 см до + 85 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 10 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни, водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 11, 12 и 13 октомври, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес водните нива в целия водосбор ще се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 октомври водните нива ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес нивата в целия водосбор ще се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 2-3 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес и през следващите три дни водните нива в целия басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес водните нива в басейна ще се понижават, като повишения в долните течения на реките Марица и Тунджа, ще има до вечерните часове днес. Тенденцията към понижение на речните нива ще се запази и през следващите 3 дни. Водните количества ще бъдат праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 11 октомври 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10 октомври 2017 г. е 3835,4 млн. м3 и представлява 59, 1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 79, 3% от общия им обем
  • напояване – 42, 2% от общия им обем
  • енергетика – 68, 7% от общия им обем.