Нива на реките ще се понижават

07 февруари 2018 | 15:27

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Института:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива са се понижили, като повишения вследствие оттичане са отчетени в долните части река Русенски Лом. Регистрираните изменения на водните нива са от - 38 см до + 23 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили през последното денонощие. Регистрирани са понижения до - 72 см. Водните количества на реките във водосбора са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили през последното денонощие. Повишение, вследствие оттичане е отчетено в долното  течение на р. Тунджа. Регистрираните изменения са от - 54 см до + 42 см. Водните количества в горните части от водосбора на р. Тунджа и р. Марица са около и под праговете за средни води. Водните количества във водосбора на р. Арда и долното течение на р. Тунджа са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 17 см до + 4 см. Водните количества са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес речните нива в басейна ще се понижават. На 8 февруари в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките Вит и Осъм, в планинските части от водосбора на Янтра и във водосборите на Русенски Лом и добружанските реки. На 9 и 10 февруари речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. От вечерните часове на 10 ще започне повишение на водните нива, вследствие на валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 февруари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 февруари, че водните количества ще бъдат около  и  над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Незначителни повишения, вследствие на валежи са възможни на 08.02 в планининските части от водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес речните нива ще се понижават. В периода 8-10 февруари, вследствие на валежи се очакват нови незначителни повишения на речните нива във водосбора. След временно понижение на речните нива, в периода 11-13 февруари се очакват нови повишения във водосбора, вследствие на валежи от дъжд и сняг. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: днес речните нива ще се понижават. На 8 февруари в резултат на валежи ще има краткотрайни незначителни повишения на водните нива в басейна. На 9 и 10 февруари водните нива на реките в басейна ще се понижават. От вечерните часове на 10 ще започне повишение на водните нива, вследствие на валежи от дъжд, във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: днес речните нива ще се понижават, като в следствие на оттичане все още ще има повишения в долното течение на р. Тунджа. На 8 февруари в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Тунджа, в родопските и старопланинските притоци на р. Марица и в горните течения на р. Арда и притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица. На 9 водните нива на реките в басейна ще се понижават. От следобедните часове на 10 февруари ще започне повишение на водните нива, вследствие на валежи от дъжд в целия басейн.

  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водното ниво на р. Тунджа при Елхово е достигнало жълтия праг за внимание и ще се задържи над него до обедните часове на 8 февруари.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще се понижават. През нощта срещу 8 февруари в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в долното течение на р. Места и в целия водосбор на р. Струма. На 9 февруари водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. От следобедните часове на 10 ще започне незначително повишение на водните нива, вследствие на валежи от дъжд и сняг в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 8 февруари 2018 г.  В страната не се очакват опасни метеорологични явления. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 7 февруари е 4300,8 млн. м3 и представлява 66, 3 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване 83,3 % от общия им обем
  • напояване – 49,6 % от общия им обем
  • енергетика – 75,5 % от общия им обем.