Нивата на наблюдаваните реки ще останат без изменения

21 януари 2019 | 15:02

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Искър от -15 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -3 см до +7 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +10 см; за водосбора на р. Янтра от -3 см до +14 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Ледови явления, регистрирани в басейна:

  • р. Искър в района на с. Бели Искър - Ледена покривка;
  • р. Бистрица (Мусаленска) в района на лет. Боровец - Ледена покривка.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейн са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните понижения на речните нива са до -2 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под прага за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществена промяна. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Марица от -18 см до +19 см. В резултат на валежи по-значителни колебания на водните нива са отчетени във водосбора на р. Арда от -13 см до +57 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в долното течение на р. Въча от -90 см до +91 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води, само водното количество на р. Върбица при сп. Джебел е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от -6 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под прага за средни води.

Ледови явления, регистрирани в басейна:

  • р. Бистрица (Соволян.) в района на с. Гърляно - Пълно замръзване.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (21.01) и през следващите три дни нивата на наблюдаваните реки в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 23 срещу 24.01 са възможни незначителни повишения във водосборите на реките западно от р. Огоста. Водните количества на реките във водосборния басейн ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (21.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 22, 23 и 24.01.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (21.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24.01.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (21.01) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 22, 23, 24 и 25.01.2019 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (21.01) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като в периода 23-26.01 са възможни незначителни повишения вследствие на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (21.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (21.01) и през следващите три дни речните нива в голяма част от водосборния басейн ще останат без съществени изменения. През нощта на 22 срещу 23.01, вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Арда (в притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица), както и в долното течение на р. Марица - по основната река след гр. Димитровград и притоците ѝ р. Сазлийка и р. Харманлийска. През нощта на 23 срещу 24.01, вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Арда (в притоците ѝ р. Върбица и р. Крумовица), както и в Родопските и Старопланинските притоци на р. Марица.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта на 22 срещу 23.01.2019 г.: р. Марица - във водосбора на р. Бисерска; р. Арда (във водосбора на р. Буюк дере) и през нощта на 23 срещу 24.01.2019 г.: р. Марица - във водосбора на р. Стрелчанска (приток на р. Луда Яна), в горното течение на р.  Въча (по основната река и в притоците ѝ р. Читак дере, р. Чаир дере и р. Девинска).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (21.01) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 22 срещу 23.01 и през нощта на 23 срещу 24.01 ще има повишения на речните нива в средното и долно течение на р. Места и р. Струма.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 23.01.2019 г. и през нощта срещу 24.01.2019 г.: във водосборите на р. Доспат, р. Места (в притоците ѝ р. Туфча, р. Канина, р. Неврокопска и р. Бистрица) и на р. Струма (по основната река и в притоците ѝ р. Джерман, р. Копривен, р. Лисийска, р. Стара река, р. Сушичка, р. Цапаревска, р. Лебница, р. Струмешница и р. Мелнишка).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За повече информация телефон: (+359) 2 462 45 69; (+359) 885 898 906 – Секция Хидрологични прогнози към НИМХ.

На 22 януари 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 21.01.2019 г. е 3 619,8 млн. м3, представлява 55,8 % от сумата на общите им обеми, което е с 0,1% по-малко от обема на 18.01.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 72,9 % от общия им обем;
  • напояване – 48,9 % от общия им обем;
  • енергетика – 58,0 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 254,385 млн. м3, което е 51,2 % от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 198,819 млн. м3, което е 51,3 % от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 118,813 млн. м3, което 75,8 % от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 43,439 млн. м3, което е 30,5 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 155,812 млн. м3, което е 39% от общия му обем.