Нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения

25 март 2020 | 14:45

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие


Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:


Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения са се повишили незначително или са се повишили незначително вследствие на валежи и частично снеготопене. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -9 см до +14 см; за водосбора на р. Искър от -15 см до +12 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -5 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +17 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води е р. Джулюница при с. Джулюница и р. Янтра при гр. Габрово.


Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили вследствие на валежи. По-значителни повишения са отчетени на южночерноморските реки – р. Факийска при с. Зидарово и р. Велека при с. Граматиково до +59 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -5 см до +26 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са южночерноморските реки: р. Факийска при с. Зидарово и р. Ропотамо при с. Веселие.


Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Повишения вследствие на валежи са регистрирани във водосбора на р. Арда, както и в притоците на река на Марица в долното ѝ течение. Регистрираните изменения на нивата на река Марица в средното и долно течение, както и на р. Въча при градовете Девин (-82 см до +79 см) и Кричим (от -30 см до +27 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +8 см; за водосбора на р. Марица от -15 см до +30 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +21 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са: р. Тунджа при гр. Павел Баня, р. Чепинска при гр. Велинград, р. Чепеларска при с. Бачково, р. Марица при гр. Пловдив, гр. Първомай и гр. Харманли, р. Арда при гр. Рудозем и р. Арда при с. Вехтино.


Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са се повишили незначително или са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -4 см до +2 см и за водосбора на р. Струма от -5 см до +8 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води е р. Елешница при с. Ваксево и р. Струмешница при с. Струмешница.


Хидрологична прогноза


Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:


Дунавски басейн: Днес (25.03) водните нива на реките в басейна ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 26.03 и на 27 и 28.03, в резултат на снеготопене се очакват повишения на речните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (25.03) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 26.03 и на 27 и 28.03, в резултат на снеготопене ще има повишения на водните нива на реките във водосбора. Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.03.2020 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (25.03) и утре дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 26.03 и на 27 и 28.03 в резултат на снеготопене ще има повишение на речните нива в средната и долна част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества на 26, 27 и 28.03.2020 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (25.03) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. През следващите 3 дни, вследствие на снеготопене ще има повишения на речните нива: през първите 2 дни главно в планинските части от водосбора, а на 28.03 и в долните части на основната река.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 26, 27, 28, 29 и 30.03.2020 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес (25.03) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 26 до 28.03, вследствие на снеготопене, се очакват нови незначителни повишения на речните нива. На 29.03 и 30.03 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени измменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.


Черноморски басейн: Днес (25.03) в резултат на валежи от дъжд и оттичане ще има повишения на водните нива на южночерноморските реки. На 26 и 27.03 речните нива в по-голяма част от басейна ще се понижават, като на 27.03 в резултат на снеготопене ще има повишение на водните нива в горната част на водосбора на р. Камчия. На 28.03, в резултат на валежи, се очакват нови повишения на речните нива във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Източнобеломорски басейн: Днес (25.03) речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долното течение на р. Марица. През следващите 2 дни, в резултат на снеготопене, се очакват краткотрайни повишения на речните нива в басейна, главно в родопските притоци на р. Марица и водосбора на р. Арда. На 28.03 в резултат на валежи от дъжд и снеготопене се очакват повишения на речните нива в долните части от водосбора на р. Тунджа и във водосборите на родопските притоци на р. Марица и р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.


Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:
•    Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (25.03) и утре водните нива  ще останат без съществени изменения, незначителни повишения са възможни в долните части на водосборите в резултат на снеготопене. От следобедните часове на 26.03 до 28.03, в резултат на валежи и снеготопене, ще има повишения на речните нива в целия басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 26 март 2020 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:


Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.


Сумата от наличните в тях завирени обеми към 25.03.2020 г. е 4012,2 млн. м3, представлява 60,8% от сумата от общите им обеми и е 0,1% повече от сумата от общите им обеми към 24.03.2020 г.


Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•    питейно-битово водоснабдяване – 78,6% от общия им обем;
•    напояване – 40,6% от общия им обем;
•    енергетика – 66,7% от общия им обем.


Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
1. за Каскада „Арда“:
Язовир „Кърджали“ – 383,236 млн. м3, което е 77,07% от общия му обем;
Язовир „Студен кладенец“ – 287,191 млн. м3, което е 74,06% от общия му обем;
Язовир „Ивайловград“ – 116,635 млн. м3, което е 74,43% от общия му обем;


2. за Каскада „Горна Тунджа“:
Язовир „Копринка“ – 75,818 млн. м3, което е 53,31% от общия му обем;
Язовир „Жребчево“ – 150,700 млн. м3, което е 37,68% от общия му обем.