Нивата на реките няма да се повишават

26 февруари 2019 | 14:24

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +3 см, за водосбора на р. Искър от -23 см до +28 см; за водосбора на р. Вит от -10 см до +14 см; за водосбора на р. Осъм от -15 см до +16 см; за водосбора на р. Янтра в граници от -7 см до +9 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните повишения на речните нива са с до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +11 см; за  водосбора на  р. Марица от -21 см до +24 см; за водосбора на р. Арда от -13 см до +12 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на речните нива на р. Тунджа при с. Баня (от -47 см до +26 см). Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при гр. Пловдив е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива за водосбора на р. Струма са от -8 см до +7 см, а за водосбора на р. Места от -4 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (26.02) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27 и 28.02 и на 01.03.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (26.02) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 27 и  28.02 и на 01.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.02) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 27 и 28.02 и на 01.03.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (26.02) и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

            Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 27 и 28.02 и на 01 и 02.03.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (26.02) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание

Черноморски басейн: Днес (26.02) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (26.02) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (25.02) и през следващите три дни не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 27 февруари 2019 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26.02.2019 г. е 3 997,8 млн. м3, представлява 61,6% от сумата на общите им обеми, което е с 0,2% по-малко от обема на 25.02.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 74,4% от общия им обем;
  • напояване – 50,8% от общия им обем;
  • енергетика – 66,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 403,120 млн. м3, което е 81,07% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 323,930 млн. м3, което е 83,54% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 110,995 млн. м3, което 70,83% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 58,200 млн. м3, което е 40,92% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 182,992 млн. м3, което е 45,75% от общия му обем.