Нивата на реките няма да се повишават

05 ноември 2018 | 16:41

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -13 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -3 см до +5 см; за водосбора на р. Янтра от -8 см до +13 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -2 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за ниски води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са незначителни изменения от -4 см до +3 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от -3 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -5 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -5 см до +5 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в средното течение на р. Марица и в притока ѝ р. Въча от -90 см до +91 см и по р. Арда от -22 см до +28 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за ниски води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от -5 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (05.11) и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 06, 07 и 08.11.2018 г. под средномногогодишните стойности. Днес (05.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 06, 07 и 08.11.2018 г. около и под средномногогодишните стойности. Днес (05.11) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 06, 07, 08 и 09.11.2018 г. около средномногогодишната стойност. Днес (05.10) и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (05.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (05.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системи за ранно предупреждение

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

  • Водните нива на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

  • Водните количества на реките ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес (05.11) и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 6 ноември 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧНИТЕ ОБЕМИ В КОМПЛЕКСНИТЕ И ЗНАЧИМИ ЯЗОВИРИ, КОИТО СЕ СЛЕДЯТ В МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 05.11.2018 г. е 4 053,6 и представлява 62,5% от сумата на общите им обеми, което е с 0,2% по-малко от обема на 02.11.2018 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 76,9% от общия им обем;
  • напояване – 52,0% от общия им обем;
  • енергетика – 67,9% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

  1. Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 255,804 млн. м3, което е 51,45% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ – 224,760 млн. м3, което е 57,96% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 122,022 млн. м3, което 77,87% от общия му обем.

  1. Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 36,060 млн. м3, което е 25,36 % от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 175,132 млн. м3, което е 43,78% от общия му обем.